Ukázka říjen 2012

Sou­čás­tí kaž­do­roč­ní­ho pod­zim­ní­ho nábo­ru se sta­la ukáz­ka aiki­do pro zájem­ce a pří­buz­né. Někte­ří vyu­ži­li nabíd­ky a v dru­hé čás­ti se k nám připojili.