Trénink po rekonstrukci

Během srp­na pro­bí­ha­ly rekon­struk­ce naše­ho cvi­čeb­ní­ho sálu a šaten. Jar­da udě­lal něko­lik fotek na prv­ním tré­nin­ku ve vyno­ve­ných prostorech.

(Foto: Jaro­slav Hej­lek, Michal Roder)