Trénink mládeže 2016

V červ­nu jsme na pon­děl­ním tré­nin­ku mlá­de­že měli foto­gra­fa, kte­rý s naši­mi mla­dý­mi aiki­dis­ty a jejich uči­te­lem Jar­dou udě­lal pár moc pěk­ných fotek.
Zdvo­ři­lost, pády a akro­ba­cie, roz­voj těla a posil­ňo­vá­ní a samo­zřej­mě tech­ni­ky aiki­do. To vše během jed­né hodiny.
(Fot­ky Peter Nagy)