Stefan Stenudd, leden 2010

Už podru­hé byl u nás na Vino­hra­dech švéd­ský uči­tel Ste­fan Ste­nudd. Cvi­či­lo se celý víkend a niko­mu se nechtě­lo fotit, tak­že obráz­ky jsou pou­ze z jed­né hodi­ny zbra­ní a ne tak ost­ré jako samot­né cvičení.