Školení trenérů 3. třídy – listopad 2015

Ško­le­ní tre­né­rů 3. tří­dy letos pro­běh­lo v Tře­bí­či. Účast­ni­lo se ho téměř 30 (pře­váž­ně) mla­dých aiki­dis­tů. Nás z Vino­hra­dy bylo cel­kem osm – sedm “stu­den­tů” a Mar­tin Švih­la jako jeden z lek­to­rů. Téma­ty byly ve zkrat­ce teo­rie didak­ti­ky aiki­da, prv­ní pomoc a tre­nér­ská pra­xe. Tak­že dis­ku­ze, výmě­na zku­še­nos­tí i pohle­dů na vyu­čo­vá­ní, prá­ce i zába­va, spo­leč­ný oběd v pivo­va­ru a hlav­ně “ta” CUKRÁRNA! 😉