Seminář Mnichov 2013

V dub­nu jsme se roz­hod­li roz­ší­řit si své aiki­dis­tic­ké obzo­ry a vyda­li se na daleký západ. Neby­lo to vlast­ně až tak dale­ko, jeli­kož Mni­chov je od Pra­hy vzdá­len cca 4 hodi­ny jízdy autem, a ve své pod­sta­tě navíc leží smě­rem jiho-západ, nicmé­ně zaži­li jsme úžas­ný semi­nář s naším oblí­be­ným uči­te­lem ze Švéd­ska Ste­fa­nem Ste­nud­dem (6. dan) v takřka komor­ní atmo­sfé­ře 15 lidí. Super cvi­če­ní, moc pěk­né dojo a skvě­lá spo­leč­nost z akce udě­la­ly neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Příští rok tak urči­tě poje­de­me znovu :).

(Text: Lucie Arlethová)
(Foto: Michal Roder)