Školení trenérů 3. třídy

V břez­nu 2010 se usku­teč­ni­lo v Sei Aiki­do Dojo v Pra­ze ško­le­ní tre­né­rů 3. tří­dy, kte­ré pra­vi­del­ně orga­ni­zu­je Čes­ká fede­ra­ce aiki­do.

Teo­rii i pra­xi výu­ky aiki­dó ved­li v René Novot­ný (tech­nic­ký pre­zi­dent ČFAI) z Tře­bí­če, Mar­tin Švih­la z Aiki­do Vino­hra­dy, prv­ní pomoc před­ná­šel pan dok­tor Vašek Čaloun z Budě­jo­vic a aiki­do pro děti učil Hon­za Krč­mář ze Sei Aikido.
Ško­le­ní se mezi 20 dal­ší­mi aiki­dis­ty účast­ni­li i 3 star­ší stu­den­ti z naše­ho klubu.

Na ško­le­ní se i cvi­či­lo, niko­mu se však nechtě­lo u toho fotit. Těch­to pár obráz­ků udě­lal René­ho telefon.