Seminář Stefan Stenudd, listopad 2008

V lis­to­pa­du 2008 vedl v našem klu­bu vel­ký semi­nář Ste­fan Ste­nudd ze Švéd­ska. Ste­fan sice navště­vu­je Čes­kou repub­li­ku pra­vi­del­ně 1–2 krát roč­ně již od roku 1991, ale v Pra­ze měl semi­nář po hod­ně dlou­hé době.
Akce se poved­la a účast­ní­kům se líbi­la, tak­že plá­nu­je­me udě­lat z ní tradici.
(Vel­mi hez­ké fot­ky udě­lal Tomáš Suchánek.)