Seminář Jan Nevelius

V září 2013 byl u nás na své prv­ní návštěvě v ČR švéd­ský uči­tel Jan Neve­lius (6. dan).
Vel­mi jem­né tech­ni­ky s náde­chem prin­ci­pů čchi-kung a prá­ce s ener­gií udě­la­ly z víken­do­vé­ho cvi­če­ní jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších semi­ná­řů, kte­rý jsme tu měli.