Předvánoční seminář se Zdenkem Regulim

Posled­ní klu­bo­vý semi­nář v roce bylo cvi­če­ní se Zden­kem Regu­lim. Tako­vá ta inten­ziv­ní před­vá­noč­ní kla­si­ka, ten­to­krát hod­ně hra­vá (zepta­li jsme se Zden­ka, jak by vedl tré­nink, kte­rý by bavil mla­dé lidi:).

A po semi­ná­ři byly zkouš­ky – všem úspěš­ným vyzkou­še­ným blahopřejeme.

PS: Vla­do Šedi­vý také nato­čil a postří­hal oprav­du hez­ké video z akce. Jen se nenech­te zmást titul­ky – Zden­ko má stá­le “pou­ze” 5. dan.

Foto a video: Vla­do Šedivý