Aikido na Ratolestfestu

V sobo­tu 25.5. 2019 jsme byli už potře­tí sou­čás­tí, letos šes­té­ho roč­ní­ku, slav­nos­ti Rato­lest Fest na praž­ské Náplavce.
Poča­sí nám přá­lo a o to víc jsme jsme si moh­li uží­vat pře­váž­ně mečo­vé sou­bo­je s malý­mi i vel­ký­mi bojov­ní­ky a bojov­ni­ce­mi. A že jich bylo!!! Dokon­ce se do sou­bo­jů s meči s nad­še­ním zapo­ji­li i rodi­če dětí.
Také jsme usku­teč­ni­li něko­lik aiki­do uká­zek, kte­ré byly pří­jem­ným, a pro děti i kolemjdou­cí, jis­tě zají­ma­vým zpestřením.
Zkrát­ka jsme si to všich­ni moc uži­li a už teď se těší­me na příští roč­ník Rato­lest Festu.