Aikido pro děti z dětského domova

Pro děti v Klo­kán­ku Hos­ti­vi­ce (domo­vě pro ohro­že­né děti) jsme v břez­nu 2019 ved­li workshop aiki­da. Pro děti jsme při­pra­vi­li hodi­nu plnou cvi­če­ní, pohy­bu a zába­vy – děti si vyzkou­še­ly jak cvi­čit ve dvo­ji­cích, jak padat a nako­nec si zabo­jo­va­li pěno­vý­mi meči. Poča­sí nám přá­lo, tak­že jsme cvi­či­li ven­ku. Všich­ni jsme si cvi­če­ní uži­li, dokon­ce se k nám při­da­li i někte­ří dospě­lí z jiných workshopů.