Příměstské aikido tábory pro děti 2021

Na tom­to tábo­ře se z dětí nejdří­ve stá­va­jí sil­ní a odváž­ní bojov­ní­ci a pak se učí být aiki­dis­ty – lid­mi, kte­ří pomá­ha­jí dru­hým a ochra­ňu­jí život. Letos jsme spo­lu zaži­li 5 dní plných tré­nin­ků, her i japon­ské kul­tu­ry uvnitř v tělo­cvič­ně i ven­ku v přírodě.

Na tom­to tábo­ře se hod­ně hýbe­me, také však dělá­me akti­vi­ty spo­je­né s japon­skou kul­tu­rou (japon­ské písmo, ori­ga­mi, masáž shi­at­su…),  a mlu­ví­me o důle­ži­tých lid­ských ctnos­tech jako jsou vytr­va­lost, nad­še­ní, odva­ha nebo přátelskost.

Basia Heger, mamin­ka jed­no­ho z dětí, nám po tábo­ře napsa­la tuto recenzi:

“Vře­le dopo­ru­ču­ji pří­měst­ský aiki­do tábor!!! Naše šes­ti­le­tá dce­ra na pří­měst­ském aiki­do tábo­ře byla popr­vé. Měli jsme malin­ko oba­vy, jak se jí bude líbit ve věko­vě smí­še­né sku­pi­ně. Ta se ale nako­nec uká­za­la, jako skvě­lý, inspi­ra­tiv­ní kolek­tiv. Dce­ra celý týden nemlu­vi­la o ničem jiném. Měla jsem občas mož­nost nahléd­nout do sálu a byla jsem oprav­du doja­tá, jak všich­ni tre­né­ři při­stu­pu­jí k dětem empa­tic­ky a s respek­tem. Kro­mě zají­ma­vých pohy­bo­vých akti­vit, kte­ré se za hez­ké­ho poča­sí, kona­ly vždy ven­ku, si dce­ra uži­la i dal­ších, mož­ná i cen­něj­ších oka­mži­ků, jako je tře­ba nava­zo­vá­ní nových přá­tel­ství, pocit při­je­tí a bez­pe­čí ve sku­pi­ně, ve kte­ré bylo i pár děti cizin­ců (dce­ra sama je dvoj­ja­zyč­ná). Moc se mi tře­ba líbi­lo, když mi dce­ra vyprá­vě­la, jak děla­li různá cvi­če­ní na rov­no­váhu, a pak se bavi­li o tom, jak fun­gu­je rov­no­vá­ha v živo­tě a proč je důle­ži­tá. Všem, kte­ří hle­da­jí vhod­ný tábor pro svou rato­lest mohu ten­to tábor vře­le dopo­ru­čit. Tak ahoj zase za rok!”

My se také těší­me na dal­ší ročníky!