20 let s Frankem Noelem

Frank Noel k nám do Čech jez­dí už 20 let, tak­že jeho říj­no­vý semi­nář u nás na Vino­hra­dech byl tak tro­chu svá­teč­ní. V sobo­tu byla vel­ká párty.
Prv­ní dvě fot­ky v gale­rii jsou člá­nek kte­rý o celé udá­los­ti vyšel ve Fighter’s maga­zi­ne v lis­to­pa­du 2014. Auto­rem člán­ku je Jan Mareš, děku­je­me redak­ci Fighter’s za dovo­le­ní člá­nek zveřejnit.