Vánoční besídka 2010

Jako kaž­dý rok, i letos jsme uza­vře­li rok vánoč­ní besíd­kou. V Bio Zahra­dě se nás sešlo tak 25 – hlav­ní chod byla „slo­ven­ská kapust­ni­ca“, dopl­ně­ná chle­bíč­ky a cuk­ro­vím z nej­růz­něj­ších zdro­jů. Sto­ly se prohýbaly.

Po veče­ři Mar­tin krát­ce shr­nul uply­nu­lý rok a před­sta­vil plá­ny na ten dal­ší. A pak se už jen mlu­vi­lo, popí­je­lo a vol­ně družilo.

Fotil kdo měl prá­vě chuť, tohle je hod­ně ome­ze­ný „veřej­ný“ výběr.