Ukázky aikida pro Nikon

V hole­šo­vic­ké pro­dej­ně Mega­pi­xel pre­zen­to­val Nikon svůj nový foto­a­pa­rát. Tako­vou hezkou a rych­lou japon­skou hrač­ku potře­bu­jí zájem­ci dob­ře vyzkou­šet – ide­ál­ně foce­ním rych­lé­ho japon­ské­ho bojo­vé­ho umě­ní. Tak­že jsme na dvo­ře roz­lo­ži­li tata­mi a celý den léta­li vzdu­chem pro potě­še­ní foto­gra­fů. O pře­stáv­kách jsme se občer­stvo­va­li v malém baru se sushi a kávou – den i fot­ky se povedly.

(Fot­ky: Ondřej Krist 2018, megapixel.cz)