Ukázka ve Stromovce (červen 2008)

Náš aiki­do klub dělal 12. červ­na 2008 ukáz­ky aiki­do v rám­ci akce „Bez­peč­né prázd­ni­ny“ na Pra­ze 7 (leták akce).
Uká­zek se účast­ni­li uči­te­lé z klu­bu a 6 star­ších žáků, všich­ni spo­leč­ně jsme před­ved­li běž­né cvi­če­ní ve dvo­ji­cích, obra­nu pro­ti neoz­bro­je­né­mu útoč­ní­ko­vi, útoč­ní­ko­vi s nožem, prá­ci s víc útoč­ní­ky a šerm s japon­ským mečem.
I když obe­cen­stvo neby­lo moc počet­né, byla to dob­rá zku­še­nost hlav­ně pro nás účinkující.