Podzimní výlet do Polska

Začát­kem říj­na jsme byli pozvá­ni na semi­nář ital­ské­ho uči­te­le Rober­ta Mar­tu­c­ci­ho v pol­ských Jan­ko­vi­cích. V men­ší sku­pin­ce jsme se tedy vyda­li napříč repub­li­kou a nále­ži­tě si zapa­da­li. Míst­ní dojo se nachá­zí doslo­va upro­střed polí v krás­ném are­á­lu ško­ly s vlast­ní observa­to­ří. Cvi­če­ní bylo skvě­lé a stej­ně tak Rafa­lo­va restau­ra­ce, ve kte­ré jsme měli tro­chu pro­blém s tím, co si dát po tré­nin­ku za odmě­nu k jídlu. Lís­tek byl totiž plný vybra­ných lahů­dek. Vše jsme ochut­nat nestih­li, urči­tě se tedy někdy vrá­tí­me (ale nejen kvů­li jídlu). Stej­ně tak se urči­tě vydá­me i na příští Rober­tův semi­nář (ten­to­krát v břez­nu do Čes­kých Budě­jo­vic) a snad se tam zno­vu setká­me nejen s Rober­tem, ale i s dal­ší­mi nově pozna­ný­mi aiki­dis­ty z Říma. A tře­ba si udě­lá­me i v Budě­jo­vi­cích něja­ké to pěk­né foto do alba Aiki­do na cestách.

(Foto Rafal Obr­zud a text Lucie Arlethová)