Letní škola Třešť, 2013

Naše let­ní ško­la se opět kona­la v Třeš­ti a opět to byla zábava.
Jako vždy byly hlav­ní­mi téma­ty dob­ré cvi­če­ní, dob­ré jíd­lo a hry poz­dě do noci. Kro­mě dlou­ho oče­ká­va­ných zkou­šek pro nás Mar­tin při­pra­vil i půl­noč­ní cvičení.