Aikido v Deníku Metro (červen 2016)

V červ­nu vyšel v Met­ru člá­nek s naším uči­te­lem Mar­ti­nem Švihlou – mlu­ví v něm o aiki­du, 25. výro­čí Čes­ké fede­ra­ce aiki­do i o semi­ná­ři Franc­ka Noela (7. dan), kte­rý je tech­nic­kým garan­tem naší orga­ni­za­ce a jez­dí do ČR pra­vi­del­ně již 22 let.

Člá­nek z papí­ro­vé­ho vydá­ní najde­te na obráz­ku níže, klik­nu­tím ho zvětšíte.

Celý (roz­ší­ře­ný) text člán­ku je onli­ne na IDnes: Nej­lep­ší uči­te­lé aiki­da se sjíž­dě­jí do Pra­hy, Češi míří na špi­ci.