Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Aikidisté ve vinohradu

19. května 2023 - 21. května 2023

Aikidisté ve vinohradu

19. května 2023 - 21. května 2023
Místo: Žernoseky
 
Jar­ní ven­kov­ní cvi­če­ní ve spo­je­ní s pra­cí na hos­po­dář­ství pro mlá­dež je v našem klu­bu tra­di­cí už mno­ho let, na vino­hrad však letos vyra­zí­me popr­vé. Naši přá­te­lé Bogdan Tro­jak a Salo­me mají v Žer­no­se­kách vino­hrad, přes kte­rý běžel Karel Hynek Mácha hasit (podí­vej­te se na tyto fot­ky a člá­nek). Pra­co­vi­té ruce se jim tam hodí, tak­že jsme tohle aiki­dis­tic­ké sou­stře­dě­ní domlu­vi­li u nich.

 

Tak­že se může­te těšit na víkend plný cvi­če­ní aiki­da a fyzic­ké prá­ce, spa­ní ve sta­nu, spo­leč­ný čas v přírodě.

 

A pro­to­že Bogdan je také bás­ník, veče­ry u ohně budou urči­tě plné krás­né­ho poví­dá­ní o všem možném.

 

Mar­tin, Pavel a Eliš­ka se na ten­to víkend i na vás moc těší!

 

Při­hlaš­te se pro­sím klik­nu­tím na link níže pod textem.

 

Kdy, kde a jak:

Víkend 19.–21. květ­na 2023 – v pátek odpo­led­ne vyra­zí­me z Pra­hy do Lito­mě­řic (někdy kolem 17:00) a vra­cet se bude­me v nedě­li po obě­dě (abychom ješ­tě odpo­led­ne byly v Pra­ze). Poje­de­me vla­kem nebo auto­bu­sem, mož­ná i autem – ces­ta je to krát­ká a pro stu­den­ty lev­ná. Podrob­nos­ti domlu­ví­me, když bude­me vědět, kolik nás jede.

Pokud by během toho víken­du hod­ně prše­lo, akci zru­ší­me nebo pře­su­ne­me na jiný termín.

 

Stravování:

Potra­vi­ny kou­pí­me spo­leč­ně, jíd­lo si bude­me při­pra­vo­vat sami. Vyso­kou gastro­no­mii neče­kej­te, o to vět­ší to bude zába­va. Také může­me na jíd­lo zajít do hos­po­dy do ves­ni­ce nebo si objed­nat piz­zu z Litoměřic.

 

Co s sebou:

Spát bude­me ve sta­nech, tak­že bude­te potře­bo­vat kari­mat­ku, spa­cák a tako­vé věci. Když bude­me vědět, kolik nás jede, domlu­ví­me se, kdo bude brát stany.

Vem­te si také oble­če­ní a obu­tí na ven (a do prá­ce), pláš­těn­ku, mis­ku na jíd­lo, lží­ci, nůž, láhev na vodu… pros­tě se při­prav­te na to, že strá­ví­me víkend venku.

 

Cena:

Víkend jsme schvál­ně plá­no­va­li jako nízkonákladový.

Plný účast­nic­ký pří­spě­vek je 1000 Kč.

Pokud někdo potře­bu­je niž­ší cenu, navr­hu­je­me 600 Kč.

Ces­tov­né a stra­vu si bude kaž­dý hra­dit sám (nejsou sou­čás­tí účast­nic­ké­ho poplatku).

 

Před­běž­ná při­hláš­ka na víkend

Abychom vědě­li, kto se chys­tá a kolik nás bude

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

Žernoseky

Chci informace
o pořádaných seminářích