Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Jan Pletánek: Tlačící ruce neboli tuishou – praxe z cvičení taijiquan

26. května 2023

Jan Pletánek: Tlačící ruce neboli tuishou – praxe z cvičení taijiquan

26. května 2023
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

čas cvičení

Pátek 26. květ­na 2023 v čase 19:00–21:00

plánovaný program

V pátek večer chys­tá­me spo­leč­ný tré­nink aiki­dis­tů a tai­čis­tů na téma “tla­čí­cích rukou”, páro­vé­ho cvi­če­ní z taiji.

Hon­za o chys­ta­ném pro­gra­mu píše: “Tuishou je for­mou nácvi­ku jak neod­po­ro­vat při­chá­ze­jí­cí síle za zacho­vá­ním vlast­ní­ho stře­du a har­mo­nie. Je prak­tic­kým návo­dem a způ­so­bem jak se nau­čit tzv. “kon­t­ro­lo­vat sílu 500 kilo­gra­mů za pou­ži­tí 4 gra­mů”. Fyzic­ky se učí­me jak tělem pohy­bo­vat jako jed­ním cel­kem a nava­zo­vat na ener­gii a sílu sou­pe­ře, aniž bychom se jí brá­ni­ly a pod­leh­li kon­flik­tu. Tuisho roz­ví­jí všech­ny základ­ní kon­cep­ty a prin­ci­py, kte­ré jsou nos­ný­mi pilí­ři tai­ji i aiki­do, ve kte­rých není v tom­to smě­ru žád­ný roz­díl.

Všech­no toto je pou­ži­tel­né pro naše cvi­če­ní tech­nik aiki­da a také pro při­ro­ze­ný a zdra­vý pohyb a vnitř­ní rov­no­váhu v běž­ném živo­tě. Tak­že vás srdeč­ně zveme!

CENA

Plná cena: 500 Kč
Stu­den­ti: 300 Kč

CO S SEBOU

Při­nes­te si něja­ké boty / pře­zův­ky na cvi­če­ní (bude­me v Par­ke­to­vém sále na par­ke­tách a nebu­dou tam žíněn­ky) a vol­né oble­če­ní (nemu­sí být keiko-gi).

O UČITELI

Jan Ple­tá­nek je skvě­lý fyzi­o­te­ra­peut a uči­tel tai­ji a shi­at­su, kte­rý už mno­ho­krát v našem klu­bu učil a z jeho inspi­ra­ce čer­pá­me hod­ně pro prá­ci s pohy­bem i ener­gií. Hon­za je stu­den­tem výji­meč­né­ho uči­te­le Fran­co­i­se Hainry­ho, kte­rý nás na Vino­hra­dech už také něko­lik krát navštívil.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, , +420 603 752 468

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích