Načítám Akce

« Všechny Akce

 • akce již proběhla.

Soustředění dětí a mládeže na Svobodném statku

5. května 2023 - 8. května 2023

Soustředění dětí a mládeže na Svobodném statku

5. května 2023 - 8. května 2023
Místo: Svobodný statek na soutoku

MÍSTO

Čes­ké Kopis­ty 5, 412 01, Terezín

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

 • Pro děti a mlá­dež od 8 do 16 let
 • Tré­nin­ky ven­ku i uvnitř, beze zbra­ní i s meči
 • Hry v pří­ro­dě, mož­ná i pro­jížď­ka na koni
 • Sezná­me­ní se stat­kem (rost­li­ny i zvířata)
 • Tro­cha země­děl­ské práce
 • Večer­ní oheň s kytarou

Letos poje­de­me na sta­tek počtvr­té. Podí­vej­te se na foto­gra­fie z roku 2019 nebo na toto video:

Datumy a Časy

Odjezd bude v pátek 5.5. poz­dě­ji odpo­led­ne, návrat v pon­dě­lí 8.5. odpo­led­ne. Časy a mís­to sra­zu upřes­ní­me před sou­stře­dě­ním pod­le dostup­nos­ti spo­jů (zatím před­po­klá­dá­me že se sejde­me u met­ra Nádra­ží Holešovice).
 

Ubytování

Děti budou uby­to­vá­ny na „Svo­bod­ném stat­ku na sou­to­ku“ v Čes­kých kopis­tech (spa­ní ve vlast­ních spa­cích pytlech).

Stravování

Dítě­ti nedá­vej­te s sebou žád­né jíd­lo, pou­ze sva­či­nu na ces­tu tam. Na akci je pro děti zajiš­tě­no celo­den­ní stra­vo­vá­ní. Ve spo­leč­ných pro­sto­rách bude­me vždy sní­dat, obědvat a veče­řet, na výle­ty budou dětem vydá­vá­ny sva­či­ny. Pití bude celý den k dispozici.

Účastnický poplatek

Cena sou­stře­dě­ní je 3100 Kč (za prv­ní dítě, resp. 2.500 za kaž­dé­ho dal­ší­ho sourozence)
Cena zahr­nu­je: 3 dny celo­den­ní­ho pro­gra­mu, jíd­lo a pit­ný režim na 3 dny, uby­to­vá­ní na 3 noci, prá­ci kva­li­fi­ko­va­ných tre­né­rů a vedoucích.

Storno poplatky

Odhlá­sit se může­te e‑mailem na adre­su . Při odhlá­še­ní do 21. dub­na včet­ně Vám vrá­tí­me plnou část­ku. Pokud se odhlá­sí­te poz­dě­ji do dne odjez­du včet­ně, vrá­tí­me Vám 50 % část­ky. V pří­pa­dě ruše­ní účas­ti v den odjez­du nás pro­sím kon­tak­tuj­te i tele­fo­nic­ky (Jan Machá­ček, 721 660 156).

Další informace

Rodi­če musí zajistit:

 • vypl­ně­nou při­hláš­ku (onli­ne) a zapla­ce­ní ceny sou­stře­dě­ní (pře­vo­dem, kartou)
 • pro­hlá­še­ní o zdra­vot­ním sta­vu dítě­te a pro­hlá­še­ní o bez­in­fekč­nos­ti (pode­psa­né v den odjez­du na sou­stře­dě­ní, ode­vzda­né na srazu
 • for­mu­lář Vám pošle­me e‑mailem před soustředěním)
 • kopii kar­tič­ky zdra­vot­ní pojišťovny
 • dopra­ve­ní dítě­te včas na mís­to srazu
Rodič také zod­po­ví­dá za to, že dítě má s sebou dosta­tek vhod­né­ho oble­če­ní, dvo­je boty, hygi­e­nic­ké potře­by, spa­cí pytel a dal­ší věci (seznam pošle­me také e‑mailem).

kontakt

Jan Machá­ček, tel. +420 721 660 156, .

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

Svobodný statek na soutoku
České Kopisty 5
Terezín, 412 01 Česká republika
+ Google Mapa
View Místo konání Website

Chci informace
o pořádaných seminářích