Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

ZRUŠENO: Aikido seminář: Gaston Nicolessi (5.dan)

15. května 2020 - 17. května 2020

ZRUŠENO: Aikido seminář: Gaston Nicolessi (5.dan)

15. května 2020 - 17. května 2020
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Seminář je zrušen kvůli vyhlášenému nouzovému stavu.

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a jak se k nám dostat

ROZVRH:

  • Pátek 19:00–21:00
  • Sobo­ta 10:00–12:30 / 15:30–18:00 (po tré­nin­ku zkouš­ky na stup­ně kjú)
  • Nedě­le 10:00–12:30

Budou tré­nin­ky se zbra­ně­mi – při­nes­te si pro­sím bok­ken, jo a tanto.

TÉMA:

Semi­nář je vhod­ný pro všech­ny úrov­ně cvi­čen­ců, i pro začátečníky.

CENA:

  • Celý semi­nář: 800 Kč
  • 3 tré­nin­ky: 650 Kč
  • 2 tré­nin­ky: 500 Kč
  • 1 tré­nink: 300 Kč

Stu­den­ti, neza­měst­na­ní, rodi­če na mateř­ské – sle­va 100,- Kč z jaké­ho­ko­li poplatku.

ZBRANĚ:

Bok­ken, jo a tanto.

O UČITELI:

Gas­ton Nico­les­si (5. dan Aiki­kai, Fran­cie) začal s aiki­do v 11 letech v roce 1983 na Mada­gaska­ru a od roku 1992 cvi­čí pod vede­ním Franc­ka Noela. Učit aiki­do začal v roce 1996 a od roku 2008 vede semi­ná­ře ve Fran­cii, Špa­něl­sku, Fin­sku, Liba­no­nu nebo Čes­ké republice.
V roce 2002 zalo­žil vlast­ní dojo v Cug­naux blíz­ko Tolou­se a záro­veň vedl něko­lik pra­vi­del­ných tré­nin­ků v dojo Franc­ka Noela v Tolou­se (La Roseraie).
Je čle­nem národ­ní i regi­o­nál­ní tech­nic­ké komi­se Fran­couz­ské fede­ra­ce aiki­do (FFAAA), kde se věnu­je hlav­ně pod­po­ře mla­dých uči­te­lů aikido.
V roce 2015 ho Frank Noel pově­řil jako jed­no­ho ze dvou mla­dých uči­te­lů, kte­ří mají mít na sta­ros­ti prv­ní týden let­ní ško­ly v Ole­ro­nu. V roce 2018 od Franc­ka Noela pře­vzal odpo­věd­nost za dojo La Rose­raie, kde od té doby půso­bí jako dojo-cho.

UBYTOVÁNÍ:

  • V dojo ve vlast­ním spa­cá­ku: zdarma

Pen­zi­o­ny a hote­ly v blíz­kos­ti (seřa­ze­no pod­le vzdálenosti):

TURISTICKÉ INFORMACE:

Pro svůj ne-aiki­dis­tic­ký pobyt v Pra­ze může­te najít infor­ma­ce na http://www.prague-information.eu/. Kon­tak­tuj­te nás pro dopo­ru­če­ní někte­rých pamětihodností.

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 603 752 468

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích