Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již proběhla.

Seminář aikido pro děti 5–7 let

6. června 2020

Seminář aikido pro děti 5–7 let

6. červ­na 2020 
Mís­to: Pro­stor 8

Malý semi­nář pro malé aiki­dis­ty (ve věku 5–7 let) z našich sku­pin v pon­dě­lí a stře­du. Aby si děti moh­li užít cvi­če­ní, kte­ré zameš­ka­li během karan­té­ny.  Rodi­če jsou také důle­ži­tou sou­čás­tí semináře!
Tré­nin­ky bude vést Mar­tin Švihla.

ROZVRH HODIN

SOBOTA 6. červ­na 2020
11:00–12:30 – tré­nink na tata­mi (včet­ně času na vol­nou hru)
12:30–14:00
- pik­nik v par­ku (jíd­lo z domu + zve­me děti na zmrzlinu)
14:00–15:00
- tré­nink na tata­mi nebo ven­ku v par­ku (pokud to okol­nos­ti dovo­lí, rádi bychom zapo­ji­li i rodiče)

Bude­me rádi, když se pik­ni­ku účast­ní i rodi­če – chtě­li bychom ze semi­ná­ře udě­lat tako­vou klu­­­bo­­vě-rodin­­nou sezna­mo­va­cí a pro­po­jo­va­cí akci.
Detai­ly se zapo­je­ním rodi­čů dola­dí­me pod­le toho, jak se bude vyví­jet spo­le­čen­ská situ­a­ce a naří­ze­ní vlády.

S SEBOU

  • Oble­če­ní jako na běž­ný trénink
  • Jíd­lo na piknik

CENA

Semi­nář je zdar­ma, nabí­zí­me ho, aby si děti moh­li užít cvi­če­ní, kte­ré zameš­ka­li kvů­li karanténě.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Předběžné přihlášení dětí

Milí rodi­če,
pro­sím dej­te nám vědět, že přijdete.
Jsou to jen dvě klik­nu­tí myší. 🙂

Podrobnosti 

Aiki­do Pra­ha Vinohrady 

Pořadatel

Telefon: 
+420 737 848 627 
E‑mail:

Místo konání 

Pro­stor 8 
Šmi­lov­ské­ho 8
Pra­ha 2, 12000 Čes­ká republika
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích