Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Seminář aikido pro děti 5–7 let

6. června 2020

Seminář aikido pro děti 5–7 let

6. červ­na 2020
Mís­to: Pro­stor 8

Malý semi­nář pro malé aiki­dis­ty (ve věku 5–7 let) z našich sku­pin v pon­dě­lí a stře­du. Aby si děti moh­li užít cvi­če­ní, kte­ré zameš­ka­li během karan­té­ny.  Rodi­če jsou také důle­ži­tou sou­čás­tí semi­ná­ře!
Tré­nin­ky bude vést Mar­tin Švih­la.

ROZVRH HODIN

SOBOTA 6. červ­na 2020
11:00–12:30 – tré­nink na tata­mi (včet­ně času na vol­nou hru)
12:30–14:00
- pik­nik v par­ku (jíd­lo z domu + zve­me děti na zmrz­li­nu)
14:00–15:00
- tré­nink na tata­mi nebo ven­ku v par­ku (pokud to okol­nos­ti dovo­lí, rádi bychom zapo­ji­li i rodi­če)

Bude­me rádi, když se pik­ni­ku účast­ní i rodi­če – chtě­li bychom ze semi­ná­ře udě­lat tako­vou klu­­­bo­­vě-rodin­­nou sezna­mo­va­cí a pro­po­jo­va­cí akci.
Detai­ly se zapo­je­ním rodi­čů dola­dí­me pod­le toho, jak se bude vyví­jet spo­le­čen­ská situ­a­ce a naří­ze­ní vlá­dy.

S SEBOU

  • Oble­če­ní jako na běž­ný tré­nink
  • Jíd­lo na pik­nik

CENA

Semi­nář je zdar­ma, nabí­zí­me ho, aby si děti moh­li užít cvi­če­ní, kte­ré zameš­ka­li kvů­li karan­té­ně.

KONTAKT

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Předběžné přihlášení dětí

Milí rodi­če,
pro­sím dej­te nám vědět, že při­jde­te.
Jsou to jen dvě klik­nu­tí myší. 🙂

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

Pro­stor 8
Šmi­lov­ské­ho 8
Pra­ha 2, 12000 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích