• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

 • akce již pro­běh­la.

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2019

12. srpna 201918. srpna 2019

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2019

12. srp­na 2019 – 18. srp­na 2019
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

Aikido Praha Vinohrady

Vás zvou na let­ní ško­lu aiki­dó, kte­rou bude vést

Martin Švihla (4. dan Aikikai)

12. – 18. srpen 2019, Třešť (u Jihlavy), ČR

KDE

Sokol­ský dům, nám. Svo­bo­dy 412/15, 58901 Třešť
(49.293086, 15.481658)

DENNÍ ROZVRH

 • 7:30–8:30 ran­ní roz­cvič­ka
 • 10:00–12:30 aiki­dó
 • 16:00–17:30 aiki­dó a zbra­ně
 • 17:30–18:30 shi­at­su a rege­ne­ra­ce
 • Někte­ré tré­nin­ky budou ven­ku v pří­ro­dě.
 • Bude i spe­ci­ál­ní půl­noč­ní tré­nink. Nebo něko­lik půl­noč­ních tré­nin­ků.
 • Spo­leč­ných veče­ří a pro­mí­tá­ní může být i více než loň­ské dvě.
 • V pátek a sobo­tu odpo­led­ne bude aiki­do mís­to shi­at­su.
 • V sobo­tu budou zkouš­ky na kyu.
 • V nedě­li bude­me kon­čit v poled­ne.

CENA

Plná cena:
Celá let­ní ško­la 1800 Kč / Jeden den 450 Kč

Sní­že­ná cena (stu­den­ti, neza­měst­na­ní, mat­ky a otco­vé na mateř­ské…):
Celá let­ní ško­la 1400 Kč / Jeden den 350 Kč

(Poznám­ka k ceně: po spo­leč­né dis­ku­zi v klu­bu jsme letos zvý­ši­li cenu let­ní ško­ly. Pokud jste počí­ta­li s původ­ně ohlá­še­nou cenou a zvý­še­ní by vám zne­mož­ni­lo účast, řek­ně­te to pro­sím u pla­ce­ní a zapla­tí­te cenu původ­ní.)

ZBRANĚ

Při­nes­te si všech­ny.

DALŠÍ INFO

Semi­nář se koná v TJ Sokol Třešť, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka. Hos­po­dy na jíd­lo jsou neda­le­ko.

Spa­ní je také mož­né v neda­le­kém pen­zi­o­nu, tam může­te také vzít rodi­nu a udě­lat si dovo­le­nou.

Doplň­ko­vé akti­vi­ty jsou kou­pá­ní v neda­le­kém lomu, kuleč­ník, stol­ní tenis a někdy i spa­ní. Pokud chce­te vidět jaké byly minu­lé roč­ní­ky, podí­vej­te se na fot­ky z roku 20182017201720152013201220112010 a 2009.

KONTAKT

, +420 737 848 627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

Sokol­ský dům Třešť
Nám. Svo­bo­dy 412/15
Třešť, 589 01 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích