Načítám Akce

« Všechny Akce

Aikidisté ve vinohradu

21. června 2024 - 23. června 2024

Aikidisté ve vinohradu

21. června 2024 - 23. června 2024
Místo: Žernoseky

Jar­ní ven­kov­ní cvi­če­ní ve spo­je­ní s pra­cí na hos­po­dář­ství pro mlá­dež i pro dospě­lé je v našem klu­bu tra­di­cí už mno­ho let, na vino­hra­dě jsme byli minu­lý rok dokon­ce na jaře i na pod­zim. Naši přá­te­lé Bogdan Tro­jak a Salo­me mají v Žer­no­se­kách vino­hrad, přes kte­rý běžel Karel Hynek Mácha hasit (podí­vej­te se na tyto fot­ky a člá­nek). Pra­co­vi­té ruce se jim tam hodí, tak­že jsme tohle aiki­dis­tic­ké sou­stře­dě­ní domlu­vi­li u nich. Tak­že se může­te těšit na víkend plný cvi­če­ní aiki­da a fyzic­ké prá­ce, spa­ní ve sta­nu, spo­leč­ný čas v přírodě.

 

A pro­to­že Bogdan je také bás­ník, veče­ry u ohně budou urči­tě plné hez­ké­ho poví­dá­ní o všem možném.

 

Mar­tin, Van­da a mož­ná i dal­ší uči­te­lé se na ten­to víkend i na vás moc těší!

 

Při­hlaš­te se pro­sím klik­nu­tím na link níže pod textem.

 

Kdy, kde a jak

Víkend 21.–23. červ­na 2024 – v pátek odpo­led­ne vyra­zí­me z Pra­hy do Lito­mě­řic (někdy kolem 17:00) a vra­cet se bude­me v nedě­li po obě­dě (abychom ješ­tě odpo­led­ne byli v Pra­ze). Poje­de­me vla­kem nebo auto­bu­sem, mož­ná i autem – ces­ta je to krát­ká. Podrob­nos­ti domlu­ví­me, když bude­me vědět, kolik nás jede.

Pokud by během toho víken­du hod­ně prše­lo, akci zru­ší­me nebo pře­su­ne­me na jiný termín.

 

PROGRAM

Víkend je hlav­ně pra­cov­ní a spo­le­čen­ský, nicmé­ně jed­nou za den bychom si chtě­li zacvi­čit aiki­do se zbra­ně­mi ven­ku. A prá­ce s rost­li­na­mi a půdou se dá také pova­žo­vat za aiki­do trénink!

 

Stravování

Potra­vi­ny kou­pí­me spo­leč­ně, jíd­lo si bude­me při­pra­vo­vat sami. Vyso­kou gastro­no­mii neče­kej­te, o to vět­ší to bude zába­va. Také může­me na jíd­lo zajít do hos­po­dy do ves­ni­ce nebo si objed­nat piz­zu z Litoměřic.

 

Co s sebou

Spát bude­me ve sta­nech, tak­že bude­te potře­bo­vat kari­mat­ku, spa­cák a tako­vé věci. Když bude­me vědět, kolik nás jede, domlu­ví­me se, kdo bude brát stany.

Vem­te si také oble­če­ní a obu­tí na ven (a do prá­ce), pláš­těn­ku, mis­ku na jíd­lo, lží­ci, nůž, láhev na vodu… pros­tě se při­prav­te na to, že strá­ví­me víkend venku.

 

Cena

Účast na víken­du je zdarma.

Ces­tov­né a stra­vu si bude kaž­dý hra­dit sám.

 

Předběžná přihláška na víkend

Při­hlaš­te se, abychom vědě­li, kdo se chys­tá a kolik nás bude:

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

Žernoseky

Chci informace
o pořádaných seminářích