Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Aiki4kids – mezinárodní seminář aikido pro děti a mládež 2023

18. února 2023

Aiki4kids – mezinárodní seminář aikido pro děti a mládež 2023

18. února 2023
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Pořá­dá Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aikido

MÍSTO

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spojení

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

  • Pro děti a mlá­dež od 5 do 17 let (3 věko­vé kategorie)
  • Tři samo­stat­né plo­chy tata­mi – kolem 700 m²
  • Ukáz­ky dětí
  • Inspi­ra­ce pro tre­né­ry dětí
  • Mož­nost strá­vit nedě­li v Pra­ze (lze přespat v dódžó)

O SEMINÁŘI

Tře­tí roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do – zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le. V roce 2019 se účast­ni­lo kolem 200 dětí z 20 klu­bů a 5 zemí – může­te se podí­vat na foto­gra­fie z roč­ní­ku 2018 a 2019 nebo na toto video:

ROZVRH (může se změnit)

9:30–10:00 regis­tra­ce a zahájení
10:00–10:30 spo­leč­né cvičení

10:40–11:30 děti 5–7 let
10:40–11:40 děti 8–13 let
10:40–12:00 mlá­dež 13–16 let

12:00–14:00 spo­leč­ný oběd a odpočinek

14:00–15:00 děti 8–13 let
14:00–15:20 mlá­dež 13–17 let

15:40–16:10 ukáz­ky
16:20–17:00 spo­leč­né cvi­če­ní (i s rodiči)

V noci ze sobo­ty na nedě­li může­te přespat v dódžó a dru­hý den vyu­žít k výle­tu nebo pro­hlíd­ce Prahy.

UČITELÉ

Jmé­na uči­te­lů budou upřesněny.

CENA

Děti 5–7 let: 200 Kč
Děti a mlá­dež 8–17 let: 500 Kč
Děti a mlá­dež z Ukra­ji­ny: zdarma

UBYTOVÁNÍ

  • V dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku (mož­né v noci v pátek i sobo­tu) za 200 Kč (10 EUR) na oso­bu. Pro děti a mlá­dež z Ukra­i­ny zdarma.

KONTAKT

Jan Machá­ček, tel. +420 721 660 156, .

Přihlášení

dětí z vašeho klubu

Pro­sím při­hla­šuj­te účast­ní­ky přes onli­ne formulář.
Regis­tra­ce se pro­vá­dí za celý klub.
Při­hla­šo­vat se (a pří­pad­ně upra­vo­vat při­hláš­ku) můžete
do 4. úno­ra 2023 (14 dní před konáním).

 

SEMINÁŘ pořádáme ve spolupráci s:

 

praha 2 logo bar

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích