Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido pro sponzory

Rozvíjíme jednotlivce, měníme společnost

Aiki­do je ide­ál­ní “sport pro všech­ny”: děti si v něm hra­jí, mlá­dež akč­ně cvi­čí, dospě­lí z něj čer­pa­jí inspi­ra­ci pro život a seni­o­ři si udr­žu­jí zdraví.

Aiki­do je ces­ta spo­lu­prá­ce, komu­ni­ka­ce a win-win řeše­ní kon­flik­tů. A tím je nástro­jem pro zlep­šo­vá­ní společnosti.

Při­dej­te svo­ji sílu k naší spo­leč­né tvořivosti!

Jsme velký klub

Za rok se osobně dotkneme až 500 lidí

 • v prů­bě­hu roku u nas cvi­čí 200 dospě­lých a 100 dětí (s 200 rodiči)
 • muži i ženy
 • 5 věko­vých kate­go­rií, 8 tré­nin­ko­vých skupin
 • děti od 5 let, dospě­lí do 60 let

spojují nás tréninky, společné akce i online prostor

 • nabí­zí­me 18 tré­nin­ků za týden za 2 mís­tech v Praze
 • orga­ni­zu­je­me 6 mezi­ná­rod­ních semi­ná­řů v Pra­ze za rok
 • jez­dí­me spo­leč­ně do pří­ro­dy i do zahraničí
 • roč­ně pošle­me 130 klu­bo­vých newsletterů
 • roz­ví­jí­me onli­ne komu­ni­tu v sou­kro­mé sku­pi­ně na Facebooku

Den­ně cvi­čí­me, vede­me tré­nin­ky, pra­cu­je­me na růstu naše­ho klu­bu. Umož­ňu­je­me dětem, mlá­de­ži i dospě­lým zažít radost z pohy­bu i najít sebe sama. V kaž­dém z našich čle­nů roz­ví­jí­me jeho indi­vi­du­a­li­tu a také odpo­věd­nost vůči společnosti.

Jsme vidět

 • Web #1 na čes­kém Goo­gle vyhle­dá­vá­ní “aiki­do”
 • Na Face­boo­ku nás sle­du­je přes 1000 lidí
 • Naší tělo­cvič­nou den­ně pro­jde 100–200 lidí (nejen aikidistů)
 • Na našem blo­gu zve­řej­ňu­je­me videa a člán­ky pro kaž­do­den­ní život
 • Vystu­pu­je­me na ukáz­kách, kte­ré sle­du­jí stov­ky diváků
 • O našich akcích a uči­te­lích se píše v médiích
 • Náš news­let­ter posí­lá­me i do jiných klu­bů v ČR i zahraničí
 • Za 13 let exis­ten­ce klu­bu komu­ni­ta kolem nás čítá tisí­ce lidí

Naše hodnoty

V dětech i dospě­lých roz­ví­jí­me trva­lé hod­no­ty lidskosti:

 • hle­dá­me při­ro­ze­nost (ne pozlát­ko a umělost)
 • zají­má nás tvo­ře­ní a péče o sebe a dru­hé (ne niče­ní a ubližování)
 • u nás může­te pohyb zažít (a ne kou­kat na něj v televizi)
 • komu­ni­ka­ce má být pod­le nás lid­ská a las­ka­vá (ne agresivní)
 • roz­ví­jí­me spo­lu­prá­ci a poro­zu­mě­ní (ne pola­ri­tu a soupeření)
 • pře­ko­ná­vá­me svo­je limi­ty (a nesou­tě­ží­me s druhými)
 • sta­ví­me na dlou­ho­do­bém roz­vo­ji (ne na povrch­ní zába­vě a instat­ním uspokojení)

Jak děti ros­tou a pře­chá­ze­jí do sku­pin mlá­de­že a dospě­lých, čas­to asis­tu­jí na tré­nin­cích nejmen­ších – zís­ka­va­jí tak dal­ší odpo­věd­nost a pro­stor k růstu.

Přesahy do života

Naše prá­ce se dotý­ká mno­hých oblas­tí veřej­né­ho a firem­ní­ho živo­ta v Pra­ze. Inspi­ru­je­me, vzdě­lá­vá­me, pro­po­ju­je­me, tvo­ří­me nová mís­ta i příležitosti:

 • Vytvo­ři­li jsme Pro­stor 8 – cen­t­rum pro osob­ní roz­voj a firem­ní vzdě­lá­vá­ní, kde se potká­va­jí a mícha­jí růz­né akti­vi­ty pro všech­ny věko­vé kategorie.
 • Nabí­zí­me team­bu­il­din­gy a firem­ní vzdě­lá­vá­ní posta­ve­né na prin­ci­pech aikida.
 • Zalo­ži­li jsme les­ní škol­ku Živé děti na praž­ských Vinohradech.
 • Aiki­do vyjed­ná­vá­ním jsme zachrá­ni­li alej v Bel­gic­ké uli­ci před vyká­ce­ním (sou­sed­ský pro­jekt Bel­gic­ká žije).
 • Pří­le­ži­tost­ně spo­lu­pra­cu­je­me se ško­la­mi, orga­ni­za­cí na ochra­nu ohro­že­ných dětí Klokánek…

Spo­lu­pra­cu­je­me s mno­hý­mi part­ne­ry v Čes­ku i zahra­ni­čí, s orga­ni­za­ce­mi a lid­mi, kte­ří sdí­le­jí naše hod­no­ty. Kaž­dá spo­lu­prá­ce je pří­le­ži­tost pro vzá­jem­nou inspi­ra­ci a obo­ha­ce­ní – což je vlast­ně pou­ži­tí prin­ci­pů aiki­da v praxi.

Máme globální kontakty

Kaž­dé part­ner­ství je pro nás jedi­neč­né, a tak máme pro vás při­pra­ve­nou nabíd­ku spon­zor­ské spo­lu­prá­ce na míru. Více vám rádi řek­ne­me osobně!

Chci dostávat novinky
z AIKIDO PRAHA VINOHRADY