Načítám Akce

« Všechny Akce

Mezinárodní soustředění mládeže, Slovenský ráj 2024

18. srpna 2024 - 25. srpna 2024

Mezinárodní soustředění mládeže, Slovenský ráj 2024

18. srpna 2024 - 25. srpna 2024
Místo: Slovenský raj

Základ­ní informace:

  • Pro koho je sou­stře­dě­ní: pro mla­dé lidi ve věku 15–21 let.
  • Ces­ta: Z Pra­hy vyra­zí­me v nedě­li 18.8. nebo v pon­dě­lí 19.8., návrat bude v nedě­li 25.8.2024, ces­ta prav­dě­po­dob­ně vlakem.
  • Uby­to­vá­ní: V chat­kách nebo sru­bu v tábo­ře na hra­ni­ci národ­ní­ho par­ku (u Podlesku).
  • Stra­va: Plná pen­ze, jíd­lo nám vaří v tábo­ře kde jsme uby­to­vá­ni, jíme v jídel­ně v hlav­ní budo­vě tábora.
  • Pro­gram: 2 tré­nin­ky aiki­da za den, výle­ty do národ­ní­ho par­ku (pěš­ky i na hor­ském kole), jed­na noc spa­ní upro­střed národ­ní­ho par­ku (na Kláš­te­ris­ku), hry…
  • Cena: Letoš­ní cena ješ­tě musí být upřes­ně­na, v roce 2023 byla cena 250 EUR (za uby­to­vá­ní, stra­vu, při­po­jiš­tě­ní pro národ­ní park a veš­ke­rý pro­gram – včet­ně pro­nájmu kola a vyba­ve­ní na fera­tu) + nákla­dy na cestu

Podrob­né infor­ma­ce včas zveřejníme.

Pod videem je tla­čít­ko na při­hla­šo­va­cí for­mu­lář, pro­sím, při­hlaš­te se včas.

 

Video z minu­lé­ho roku:

 

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Místo konání

Slovenský raj

Chci informace
o pořádaných seminářích