• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Modrá lekce: hara (vede Martin Švihla)

17. května 2018

Modrá lekce: hara (vede Martin Švihla)

17. květ­na 2018
Mís­to: Pro­stor 8

Aikido Vinohrady Praha

Vás zve na “mod­rou lek­ci” aiki­do na téma “význam”, kte­rou bude vést

Martin Švihla

(4. dan aiki­do)

17. květen 2018, Praha

KDE:

Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8 (u Gré­bov­ky), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní

ROZVRH HODIN:

Nedě­le: 17:00–20:00

DRESS CODE:

Na ten­to kon­krét­ní tré­nink si při­nes­te kalho­ty z gi (nebo tep­lá­ky), tri­ko a tlus­té ponož­ky. Bude­me pra­co­vat hod­ně s bři­chem a přes haka­my a kabá­ty gi bychom ho nena­hma­ta­li. A je mož­né, že bude­me na dře­vě­né pod­la­ze v sále se zrca­dly, tak­že tlus­té ponož­ky nebo pře­zuv­ky se budou také hodit.

MODRÉ LEKCE:

Mod­ré lek­ce jsou del­ší víken­do­vé tré­nin­ky, na kte­rých se do hloub­ky pohrá­vá­me s téma­ty, na kte­ré v běž­ném cvi­če­ní není tolik času. Nicmé­ně téma­ta jsou hod­ně oby­čej­né a prak­tic­ké pro aiki­do i kaž­do­den­ní život – napří­klad “význam”, “uvol­ně­nost”, “roz­cvič­ka”, “vní­má­ní”, “kon­takt”… Také náplň mod­rých lek­cí je před­ví­da­tel­ný: jed­no­du­chá cvi­če­ní a běž­ný aiki­do tré­nink.
Tyto pra­vi­del­né tré­nin­ky pro­bí­ha­jí při­bliž­ně jed­nou za měsíc a název “mod­rá lek­ce” vymys­lel Ste­fan Ste­nudd, když viděl bar­vu tata­mi v sále Pro­sto­ru 8.

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

Pro­stor 8
Šmi­lov­ské­ho 8
Pra­ha 2, 12000 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích