Načítám Akce

« Všech­ny Akce

Soustředění dětí a mládeže na Svobodném statku

30. dubna 20212. května 2021

Soustředění dětí a mládeže na Svobodném statku

30. dub­na 2021 – 2. květ­na 2021
Mís­to: Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku

MÍSTO

Čes­ké Kopis­ty 5, 412 01, Tere­zín

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

  • Pro děti a mlá­dež od 8 do 16 let
  • Tré­nin­ky ven­ku i uvnitř, beze zbra­ní i s meči
  • Hry v pří­ro­dě, mož­ná i pro­jížď­ka na koni
  • Sezná­me­ní se stat­kem (rost­li­ny i zví­řa­ta)
  • Tro­cha země­děl­ské prá­ce
  • Večer­ní oheň s kyta­rou

Tohle je dru­hý roč­ník toho­to sou­stře­dě­ní. Může­te se podí­vat na foto­gra­fie z roku 2019 nebo na toto video:

podrobnosti

Pokud chce­te své dítě při­hlá­sit vyplň­te pro­sím ten­to for­mu­lář: https://forms.gle/CZuRz28bfZsvJnto8 Tam také najde­te dal­ší podrob­nos­ti (pod­mín­ky účas­ti, co si mají vzít děti s sebou atd.). Časy odjez­du a pří­jez­du a mís­to sra­zu bude ješ­tě upřes­ně­no.

KONTAKT

Adam Nohejl, tel. +420 606 429 866, .

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

Svo­bod­ný sta­tek na sou­to­ku
Čes­ké Kopis­ty 5
Tere­zín, 412 01 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa
Webo­vá strán­ka:
https://www.svobodny-statek.cz/

Chci informace
o pořádaných seminářích