Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Letní škola: Martin Švihla

5. srpna 2009 - 9. srpna 2009

Letní škola: Martin Švihla

5. srpna 2009 - 9. srpna 2009
Místo: Sokolský dům Třešť

Aikido Vinohrady Praha

Vás zve na semi­nář aiki­dó kte­rý povede

Martin Švihla (3. dan)

5. – 9. srpen 2009, Třešť (u Jihlavy), ČR

KDE:

TJ Sokol Třešť, J. V. Slád­ka 63/3, Třešť, Jihlava

ROZVRH HODIN:

Den­ně:

  • 10:00–12:30 aiki­dó tré­nink (inten­ziv­ní cvi­če­ní) – Martin
  • 16:00–17:15 aiki­dó tré­nink (prin­ci­py, zají­ma­vos­ti a hry) – Martin
  • 17:30–18:45 pohy­bo­vá tech­ni­ka na dopl­ně­ní aiki­da – Anka (viz níže)
  • Bude­me cvi­čit i se zbra­ně­mi. V sobo­tu budou zkouš­ky na kyu.

CENA:

700 Kč celý seminář
150 Kč jeden den
v pří­pa­dě že jste ve finanč­ní nou­zi (stu­dent, neza­měst­na­ný), může­te si domlu­vit slevu

ZBRANĚ:

Při­nes­te si všechny.

DALŠÍ INFO

Semi­nář se koná v TJ Sokol Třešť, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. Spr­cho­vá­ní je zabez­pe­če­no jed­nou den­ně v jiné budo­vě. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka, hos­po­dy na jíd­lo jsou nedaleko.

KONTAKT:

martin_svihla (at) yahoo.com, +420 737 848627

O doplňující pohybové technice a její učitelce

Zařa­ze­ní této prá­ce do semi­ná­ře nám má umož­nit podí­vat se na naše tělo a pohyb z jiné­ho úhlu než to dělá­me den­ně na aiki­dě. Odmě­nou by měl být svo­bod­něj­ší pro­jev prá­vě v aiki­dó tech­ni­kách. Anka o jejím pro­gra­mu píše:“Prá­ce bude vychá­zet z pohy­bo­vých prin­ci­pů, kte­ré na sebe nava­zu­jí a vzá­jem­ně se doplňují:

  • ode­vzdá­ní se – odtlačení
  • a natáh­nu­tí – přitáhnutí.

Prv­ní nám pomá­há zís­kat sílu a budu­je náš osob­ní pro­stor, dru­hy nám posky­tu­je leh­kost a mož­nost vydat se za naše hra­ni­ce do pro­sto­ru vnějšího.
Hra­vě, tro­chu obje­vi­tel­sky, pro sebe.”

Anna Cau­ne­ro­vá je pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­ce a uči­tel­ka tan­ce a pohy­bu dospě­lých i dětí, jis­tou dobu se věno­va­la i aiki­du. V sou­čas­nos­ti stu­du­je Body-Mind Cen­te­ring®, živí se jako svo­bod­ný umělec.

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

Sokolský dům Třešť
Nám. Svobody 412/15
Třešť, 589 01 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích