Načítám Akce

« Všechny Akce

LEHKOST V POHYBU ANEB FELDENKRAISOVA® METODA V PRAXI

28. září 2024

LEHKOST V POHYBU ANEB FELDENKRAISOVA® METODA V PRAXI

28. září 2024
Místo: Prostor 8, Praha 2

V aiki­do vel­kou pozor­nost věnu­je­me roz­vo­ji těla a jeho schop­nos­tí, tak aby bylo zdra­vé a pohyb­li­vé. Jeden ze skvě­lých způ­sobů, jak roz­ví­jet tělo a jeho vědo­mí oprav­du do hloub­ky je Fel­den­krai­so­va metoda.

LEHKOST V POHYBU ANEB FELDENKRAISOVA® METODA V PRAXI

Ten­to semi­nář je pří­le­ži­tos­tí poznat, jak Fel­den­krai­so­va® meto­da doká­že změ­nit váš pocit z pohy­bu, roz­ší­řit jeho mož­nos­ti a pod­po­řit či navrá­tit do něj zdra­ví a svobodu. 

Urče­na je všem 18+, bez ohle­du na před­cho­zí zku­še­nost s meto­dou. Najdou se v ní jak pohy­bo­vě aktiv­ní jedin­ci, tak i např. ti, kte­ří při pohy­bu zaží­va­jí bolest.

 

Fel­den­krai­so­va® meto­da (FM) nekla­de důraz na samot­ný roz­sah pohy­bu, ale na pocit, kte­rý ten­to pohyb v člo­vě­ku vyvo­lá­vá. Samot­né cvi­ky se pro­vá­dí v mno­ha vari­a­cích (vět­ši­na na zemi vle­že nebo vse­dě) nezá­vis­le na obtíž­nos­ti či pořa­dí, FM je pro­to vhod­ná pro všech­ny věko­vé kategorie.
FM čer­pá z pře­svěd­če­ní o har­mo­nii těla a vytvá­ří pod­mín­ky, v nichž se kaž­dý může nau­čit leh­kost pohy­bu, víc o sobě, o svém těle, a zvý­šit svou cit­li­vost. Navá­dí nás k vědo­mé­mu nená­sil­né­mu pohy­bu, při kte­rém kaž­dý sám obje­vu­je a zkou­ší, zda mu ten­to pohyb vyho­vu­je či niko­liv. Samot­ný žák se tak stá­vá sám sobě uči­te­lem, ote­ví­rá si tak pří­le­ži­tost obje­vit úžas­né mož­nos­ti nových pro­žit­ků, stát se zod­po­věd­ným za své tělo, a díky tomu svo­bod­něj­ším člověkem.

 

Tuto meto­du pou­ží­va­jí lidé na celém svě­tě, aby zlep­ši­li svůj pohyb a zba­vi­li se boles­ti. Je skvě­lá v tom, že ji může cvi­čit kdo­ko­li bez ohle­du na věk a kondici.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Datum: nedě­le 19.5. 2024
Čas: 10.30 – 17.00 (pauza na oběd cca 80 min)
Cena: 1500 Kč (Cena semi­ná­ře pro stu­den­ty SŠ/VŠ z naše­ho klu­bu je pou­ze 1000 Kč.)
Mís­to: Pro­stor 8, Smi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2
Lek­tor­ka: Eva Dorňáková
Co s sebou: vol­né poho­dl­né oble­če­ní, deku, uza­ví­ra­tel­nou láhev s pitím

.

Chci se účastnit semináře

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

Prostor 8, Praha 2
Šmilovského 8
Praha 2, 12000 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích