Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido pro děti – přihláška

Aikido pro děti – online přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ROKU 2022/23 JE OTEVŘENO!

Ve for­mu­lá­ři níže pro­sím vyber­te sku­pi­nu pod­le věku dítě­te (k 1. září 2022) a pak vyplň­te a ode­šle­te for­mu­lář. Pole ozna­če­ná čer­ve­nou hvěz­dič­kou jsou povinná.

Pokud je už vaše sku­pi­na plná, může­te se při­hlá­sit na čeka­cí lis­ti­nu sku­pi­ny a my vám dáme vědět, pokud by se v září uvol­ni­lo místo.

Infor­ma­ce o jed­not­li­vých sku­pi­nách včet­ně cen nalez­ne­te na Aiki­do pro děti a Aiki­do pro mlá­dež. Pokud si nejste jis­ti vhod­nou sku­pi­nou, vyu­žij­te pro­sím poznám­ku na kon­ci formuláře.

Podrob­nos­ti o prů­bě­hu a orga­ni­za­ci tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro děti a mlá­dež.