• Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido pro děti a mládež – přihláška

Aikido pro děti a mládež – online přihláška

Pro­sím rezer­vuj­te si mís­to pro Vaše děti ve škol­ním roce 2020/2021. Rezer­va­ci Vám potvr­dí­me a na pří­pad­né otáz­ky odpo­ví­me e‑mailem. Závaz­nou při­hláš­ku bude­te moci podat až po vyzkou­še­ní prv­ní hodi­ny.

Infor­ma­ce o jed­not­li­vých sku­pi­nách včet­ně cen nalez­ne­te na Aiki­do pro děti a Aiki­do pro mlá­dež. Pokud si nejste jis­ti vhod­nou sku­pi­nou, vyu­žij­te pro­sím poznám­ku na kon­ci for­mu­lá­ře.

Podrob­nos­ti o prů­bě­hu a orga­ni­za­ci tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro děti a mlá­dež.