Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Příměstský aikido tábor pro děti (6–12 let)

5. července 2021 - 9. července 2021

Příměstský aikido tábor pro děti (6–12 let)

5. července 2021 - 9. července 2021
Místo: Prostor 8, Praha 2

týden v pohybu
aiki­do + dal­ší bojo­vá umě­ní + vše­stran­ný fyzic­ký rozvoj
v tělo­cvič­ně i v přírodě

Denní program (8:30–16:30):

dopo­led­ne tré­nin­ky v tělocvičně

  • tré­nink aiki­da a dal­ší bojo­vých umění
  • vše­stran­ná spor­tov­ní pří­pra­va a pohy­bo­vé hry

odpo­led­ne pobyt v přírodě

  • výlet do pří­ro­dy (Pet­řín, Divo­ká Šár­ka, Obo­ra Hvězda, Hostivař)
  • cvi­če­ní a pohy­bo­vé hry v přírodě

Organizační informace:

Ter­mín: 5.–9. čer­ven­ce 2021 nebo 12.–16. čer­ven­ce 2021 (kapa­ci­ta naplněna!)
Čas: pon­dě­lí až pátek 8:30–16:30
Mís­to: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 – kou­sek od Náměs­tí Míru
Sku­pi­na: 12 dětí (od 6 do 12 let)
Uči­te­lé: Mar­tin Švih­la (5. dan, tre­nér 1. tří­dy) + dal­ší uči­te­lé dětí + asistenti
Stra­va: oběd a odpo­led­ní sva­či­na (z Toul­co­va dvora)
Co s sebou: tep­lá­ky a trič­ko, poho­dl­né oble­če­ní do pří­ro­dy, pláš­ten­ka + láhev s pitím a dopo­led­ní svačina
Cena: 2800 Kč (podrob­nos­ti a stor­no poplat­ky viz. níže)

Na tom­to tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i soupeření.
Pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Co děti zažijí?

  • aiki­do – základ­ní tech­ni­ky a pády
  • šer­mo­vá­ní japon­ským mečem – cvi­če­ní a hry s dře­vě­ný­mi a plas­to­vý­mi meči
  • kara­te – základ­ní úde­ry a kopy
  • vše­stran­ný pohyb – gym­nasti­ka, zápa­se­ní, “par­kour” v pří­ro­dě, pohy­bo­vé hry a soutěže
  • pobyt v pří­ro­dě – kop­ce a údo­lí, stro­my a skály

Cena:

Cena tábo­ra pro jed­no dítě je 2800 Kč
Cena zahr­nu­je: Celo­den­ní pro­gram, záze­mí a spor­tov­ní pomůc­ky, prá­ci kva­li­fi­ko­va­ných tre­né­rů a vedou­cích, obě­dy a odpo­led­ní sva­či­ny, pit­ný režim.

Stor­no poplatky
Zru­še­ní účas­ti dítě­te ze stra­ny rodi­čů: do 20.6. stor­no 700 Kč / po 20.6. stor­no 1400 Kč. Zru­še­ní tábo­ra ze stra­ny orga­ni­zá­to­ra (napří­klad kvů­li COVID opat­ře­ním): bude vrá­ce­na celá částka.

Potvr­ze­ní o zapla­ce­ní pro pojišťovny
Na tábor může­te zís­kat pří­spě­vek od vaší zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny – potvr­ze­ní vám rádi vystavíme.

Přihlašte vaše dítě co nejdříve (termín 5.–9.6.)


Počet dětí ve sku­pi­ně je ome­zen a o tábo­ry je vel­ký zájem (kapa­ci­ta dru­hé­ho ter­mí­nu 12.–16.6. je již naplněna).

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Místo konání

Prostor 8, Praha 2
Šmilovského 8
Praha 2, 12000 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích