Načítám Akce

« Všechny Akce

Příměstský aikido tábor pro děti (6–12 let)

3. července 2023 - 7. července 2023

Příměstský aikido tábor pro děti (6–12 let)

3. července 2023 - 7. července 2023
Místo: Prostor 8, Praha 2

týden v pohybu
aiki­do + dal­ší bojo­vá umě­ní + vše­stran­ný fyzic­ký rozvoj
v tělo­cvič­ně i v přírodě

Denní program (8:30–16:30):

dopo­led­ne tré­nin­ky v tělocvičně

  • tré­nink aiki­da a dal­ší bojo­vých umění
  • vše­stran­ná spor­tov­ní pří­pra­va a pohy­bo­vé hry

odpo­led­ne pobyt v přírodě

  • výle­ty do měst­ských par­ků (Gré­bov­ka, Petřín…)
  • cvi­če­ní a pohy­bo­vé hry v přírodě

Organizační informace:

Ter­mín: 3.–7. čer­ven­ce 2023
Čas: pon­dě­lí až pátek 8:30–16:30
Mís­to: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 – kou­sek od Náměs­tí Míru
Sku­pi­na: 14 dětí (od 6 do 12 let)
Uči­te­lé: Mar­tin Švih­la (5. dan, tre­nér 1. tří­dy) + dal­ší uči­te­lé dětí + asistenti
Stra­va: oběd a odpo­led­ní sva­či­na (z Toul­co­va dvora)
Co s sebou: tep­lá­ky a trič­ko, poho­dl­né oble­če­ní do pří­ro­dy, pláš­ten­ka + láhev s pitím a dopo­led­ní svačina
Cena: 3600 Kč (podrob­nos­ti a stor­no poplat­ky viz. níže)

Na tom­to tábo­ře děti zaži­jí dob­ro­druž­ství, spo­lu­prá­ci i soupeření.
Pro­střed­nic­tvím pohy­bu budou obje­vo­vat sami sebe.

Co děti zažijí?

  • aiki­do – základ­ní tech­ni­ky a pády
  • šer­mo­vá­ní japon­ským mečem – cvi­če­ní a hry s dře­vě­ný­mi a plas­to­vý­mi meči
  • kara­te – základ­ní úde­ry a kopy
  • vše­stran­ný pohyb – gym­nasti­ka, zápa­se­ní, “par­kour” v pří­ro­dě, pohy­bo­vé hry a soutěže
  • pobyt v pří­ro­dě – kop­ce a údo­lí, stro­my a skály

Cena:

Cena tábo­ra pro jed­no dítě je 3600 Kč

Cena zahr­nu­je: Celo­den­ní pro­gram, záze­mí a spor­tov­ní pomůc­ky, prá­ci kva­li­fi­ko­va­ných tre­né­rů a vedou­cích, obě­dy a odpo­led­ní sva­či­ny, pit­ný režim, tábo­ro­vé tričko.

Stor­no poplatky
Zru­še­ní účas­ti dítě­te ze stra­ny rodi­čů: do 19.6. stor­no 700 Kč / po 19.6. stor­no 1400 Kč. Zru­še­ní tábo­ra ze stra­ny orga­ni­zá­to­ra: bude vrá­ce­na celá částka.

Potvr­ze­ní o zapla­ce­ní pro pojišťovny
Na tábor může­te zís­kat pří­spě­vek od vaší zdra­vot­ní pojiš­ťov­ny – potvr­ze­ní vám rádi vystavíme.

Přihlašte vaše dítě co nejdříve

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Místo konání

Prostor 8, Praha 2
Šmilovského 8
Praha 2, 12000 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích