Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Mezinárodní seminář pro děti a mládež

9. listopadu 2019 - 10. listopadu 2019

Mezinárodní seminář pro děti a mládež

9. listopadu 2019 - 10. listopadu 2019
Místo: TJ Sokol Praha Vinohrady

Pořá­da­jí Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy a Čes­ká fede­ra­ce aiki­do s pod­po­rou MČ Pra­ha 2.

MÍSTO

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spojení

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

  • Pro děti a mlá­dež od 5 do 16 let (3 věko­vé kategorie)
  • 7 tré­nin­ků až pro 200 dětí, kou­tek pro hry těch nejmladších
  • Dva sály, tři samo­stat­né plo­chy tata­mi – cel­kem 550 m²
  • Ukáz­ky dětí i učitelů
  • Inspi­ra­ce pro tre­né­ry dětí
  • Mož­nost strá­vit nedě­li v Pra­ze (lze přespat v dódžó)

O SEMINÁŘI

Již dru­hý roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho semi­ná­ře aiki­do pro děti a mlá­dež, kte­rý pořá­dá­me ve spo­lu­prá­ci s Čes­kou fede­ra­cí aiki­do – zába­va pro děti a inspi­ra­ce pro uči­te­le. Minu­lý rok se účast­ni­lo kolem 130 dětí z 12 klu­bů a 3 zemí, tenhle roč­ník bude ješ­tě vychytanější.
Podí­vej­te se také na foto­gra­fie z roč­ní­ku 2018 nebo na toto video:

ROZVRH

9:30–10:00 regis­tra­ce a zahájení
10:00–10:30 spo­leč­né cvičení

10:40–11:30 děti 5–7 let
10:40–11:40 děti 8–13 let
10:40–12:00 mlá­dež 13–16 let

12:00–14:00 spo­leč­ný oběd a odpočinek

14:00–14:50 děti 5–7 let
14:00–15:00 děti 8–13 let
14:00–15:20 mlá­dež 13–16 let

15:40–16:10 ukáz­ky
16:20–17:00 spo­leč­né cvi­če­ní (i s rodiči)

Přes­ný roz­vrh i jmé­na uči­te­lů budou upřes­ně­ny v létě 2019.

V noci ze sobo­ty na nedě­li může­te přespat v dódžó a dru­hý den vyu­žít k výle­tu nebo pro­hlíd­ce Prahy.

UČITELÉ

René Novot­ný, (5. dan, Aiki­do Tře­bíč, Čes­ká republika)
Del­phi­ne Vin­sous (4. dan, Dojo La Rose­raie Tou­lou­se, Francie)
Mar­tin Fran­ko­vič (4. dan, Aiki­do Aka­de­mie Koši­ce, Slovensko)
Mar­tin Švih­la (4. dan, Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, Čes­ká republika)
Ive­ta Sudo­ro­vá (3. dan, Aiki­do Považ­ská Bys­tri­ca, Slovensko)
Miroslav Ská­la (2. dan, Aiki­do Říča­ny, Čes­ká republika)
Olga Ste­gu­ra (2. dan, Aiki­do Dojo Mirai, Ukrajina)
Ana Niko­lic (Iya­saka Dojo Stoc­kholm, Švédsko)

CENA

Děti: 450 Kč / 20 EUR
Dospě­lí (uči­te­lé a asi­s­ten­ti): zdarma
Spa­ní v Soko­le (ve vlast­ním spa­cá­ku): 100 Kč / 5 EUR za oso­bu a noc

UBYTOVÁNÍ

  • V dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku (mož­né v noci v pátek i sobo­tu) za 100 Kč (5 EUR) na osobu

KONTAKT

Adam Nohejl, tel. 606 42 98 66, .

Přihlášení

dětí z vašeho klubu

Pro­sím při­hla­šuj­te účast­ní­ky přes onli­ne formulář.
Regis­tra­ce se pro­vá­dí za celý klub.
Při­hla­šo­vat se (a pří­pad­ně upra­vo­vat při­hláš­ku) můžete
do 25. říj­na 2019 (14 dní před konáním).

PARTNEŘI SEMINÁŘE

logo_JICC_transparent
praha 2 logo bar

Seminář se koná pod
Čestnou záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR
a

Záštitou místostarostky Prahy 2 Ing. Alexandry Udženija

Podrobnosti

Aikido Praha Vinohrady

Pořadatel

Telefon:
+420 603 752 468
E-mail:

Místo konání

TJ Sokol Praha Vinohrady
Polská 1a
Praha 2, 120 00 Česká republika
+ Google Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích