• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

 • akce již pro­běh­la.

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2010

9. srpna 201015. srpna 2010

Letní škola: Martin Švihla, Třešť u Jihlavy, srpen 2010

9. srp­na 2010 – 15. srp­na 2010
Mís­to: Sokol­ský dům Třešť

Aikido Vinohrady Praha a Aikido Sokol Třešť

Vás zvou na let­ní ško­lu aiki­dó, kte­rou bude vést

Martin Švihla (4. dan)

9. – 15. srpen 2010, Třešť (u Jihlavy), ČR

KDE:

TJ Sokol Třešť, J. V. Slád­ka 63/3, Třešť, Jih­la­va

ROZVRH HODIN:

Den­ně:

 • 10:00–12:30 aiki­dó tré­nink (inten­ziv­ní cvi­če­ní) – Mar­tin
 • 16:00–17:15 aiki­dó tré­nink (zbra­ně a jiné zají­ma­vos­ti) – Mar­tin
 • 17:30–18:45 pohy­bo­vá tech­ni­ka na dopl­ně­ní aiki­da – Anka (viz níže)
 • Bude­me cvi­čit i se zbra­ně­mi.
 • Ve stře­du bude vol­něj­ší den, na odpo­led­ne je naplá­no­va­né shi­at­su.
 • V sobo­tu budou zkouš­ky na kyu.

CENA:

900 Kč celý semi­nář
150 Kč jeden den

ZBRANĚ:

Při­nes­te si všech­ny.

DALŠÍ INFO

Semi­nář se koná v TJ Sokol Třešť, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka, novin­kou jsou sprchy. Hos­po­dy na jíd­lo jsou neda­le­ko.

Doplň­ko­vé akti­vi­ty jsou kou­pá­ní v neda­le­kém lomu, bili­árd, stol­ní tenis a někdy i spa­ní. Pokud chce­te vidět jaké to bylo minu­lý rok, podí­vej­te se na fot­ky.

KONTAKT:

martin_svihla (at) yahoo.com, +420 737 848627

O doplňující pohybové technice a její učitelce

Zařa­ze­ní této prá­ce do semi­ná­ře nám má umož­nit podí­vat se na naše tělo a pohyb z jiné­ho úhlu než to dělá­me den­ně na aiki­dě. Odmě­nou by měl být svo­bod­něj­ší pro­jev v aiki­dó tech­ni­kách i lep­ší pocit z vlast­ní­ho těla v běž­ném živo­tě. Anka o nápl­ni svých hodin píše:Hodi­ny jsou zamě­ře­né na hlub­ší poro­zum­ně­ní a navá­za­ní vzta­hu s vlast­ním tělem přes DECH, DOTEK a POHYB.
Mate­ri­á­lem k prá­ci bude naše vlast­ní cen­t­rum a jeho pro­po­je­ní s peri­fe­ri­e­mi těla a násle­dov­ně s vněj­ším pro­sto­rem. Samo­stat­ně i s part­ne­rem si bude­me hrát s pohy­bo­vý­mi prin­ci­py

 • ode­vzdá­ní se – odtla­če­ní a
 • natáh­nu­tí – při­táh­nu­tí.

Důle­ži­tou sou­čás­tí bude POZOROVÁNÍ – sebe sama, part­ne­ra. Vše hra­vě, tro­chu obje­vi­tel­sky a pro sebe.

Anna Cau­ne­ro­vá je pro­fe­si­o­nál­ní taneč­ni­ce a uči­tel­ka tan­ce a pohy­bu dospě­lých i dětí, jis­tou dobu se věno­va­la i aiki­du. V sou­čas­nos­ti stu­du­je Body-Mind Cen­te­ring®, živí se jako svo­bod­ný umě­lec.

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

Sokol­ský dům Třešť
Nám. Svo­bo­dy 412/15
Třešť, 589 01 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích