• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

 • akce již pro­běh­la.

Cvičení aikido a práce na venkově

14. května 201016. května 2010

Cvičení aikido a práce na venkově

14. květ­na 2010 – 16. květ­na 2010
Mís­to:

Aikido Vinohrady Praha a o.s. Vaváky

orga­ni­zu­jí

Cvičení aikido a práci na venkově

14. – 16. květen 2010
Těchonice, Nalžovské hory, ČR

CO TO JE:

Jde o strá­ve­ní víken­du v pří­ro­dě, pár tré­nin­ků aiki­da ven­ku a při­ro­ze­né posi­lo­vá­ní uži­teč­nou fyzic­kou pra­cí na čer­stvém vzdu­chu.
Pokud chce­te vědět kam jde­me, podí­vej­te se na weby Těcho­nic, naším hos­ti­te­lem bude Jiří Koreš, viz o.s. Vavá­ky nebo člá­nek o jejich akti­vi­tách.

PLÁNY NA VÍKEND:

 • Pátek: pří­chod, uby­to­vá­ní se, obhlíd­ka teré­nu, večer­ní tré­nink
 • Sobo­ta: ran­ní tré­nink, sní­da­ně, celo­den­ní fyzic­ká prá­ce vše­ho dru­hu s obě­­do-veče­ří, večer tré­nink nebo shi­at­su (pod­le toho, jest­li bude­me ješ­tě vlá­dat)
 • Nedě­le: ran­ní tré­nink, sní­da­ně, dopo­led­ní vol­no v pří­ro­dě a návrat domů

ROZPOČET:

 • Uby­to­vá­ní a základ­ní stra­vu si odpra­cu­je­me. Spát bude­me prav­dě­po­dob­ně ve sto­do­le, jíd­lo je prý jako od babič­ky (pozor, v pátek veče­ře ješ­tě není, je potře­ba si při­nést něco z vlast­ní zahrád­ky a něco malé­ho na víkend také nemu­sí být na ško­du).
 • Dopra­va na vlast­ní nákla­dy, po při­há­še­ní (viz níže) sku­sí­me zor­ga­ni­zo­vat sku­pi­no­vou ces­tu (auta, auto­bu­sy, vla­ky).
 • Cena za cvi­če­ní bude sym­bo­lic­ká, 100–200 Kč.

S SEBOU:

 • Zbra­ně na cvi­če­ní.
 • Oble­če­ní a obu­tí na prá­ci.
 • Spa­cák, kari­mat­ku na spa­ní.

PŘIHLÁŠENÍ A KONTAKT:

Počet účast­ní­ků pra­cov­ní­ho víken­du je ome­zen na cca. 15 lidí. Tak­že pokud chce­te jít, dej­te mi vědět na martin_svihla (at) yahoo.com nebo +420 737 848627.

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Chci informace
o pořádaných seminářích