• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již pro­běh­la.

Aikido & Systema

27. září 2014

Aikido & Systema

27. září 2014
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Aikido Praha Vinohrady a Systema Prague

Vás zve na semi­nář semi­nář

Aikido & Systema

kte­rý budou vést Mar­tin Švih­la a Dmi­t­riy Tery­o­khin

27. září 2014, PRAHA, ČR

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní

ROZVRH HODIN:

Sobo­ta: 10,00–12,30 a 14,30–17,00
(tré­nin­ky mož­ná budou tro­chu del­ší – pod­le nála­dy)

CENA:

Pra­cu­jí­cí: Celý semi­nář: 500 Kč, Jeden tré­nink: 300 Kč
Stu­den­ti, rodi­čov­ská, finanč­ní tíseň: Celý semi­nář: 400 Kč, Jeden tré­nink: 250 Kč

SEMINÁŘI:

Aiki­do i Sys­te­ma jsou vše­stran­ná bojo­vá umě­ní. V pod­sta­tě dělá­me téměř totéž, jen jiným způ­so­bem a také dává­me růz­ným věcem jiné pri­o­ri­ty. Prin­ci­py naší prá­ce jsou však stej­né. Na tom­to semi­ná­ři pro­zkou­má­me dvě témá­ta: úde­ry (kte­ré má meto­dic­ky pro­pra­co­va­né více Sys­te­ma) a vychý­le­ní part­ne­ra (kte­ré je více zjev­né v aiki­dě).
Cílem semi­ná­ře je spo­leč­né cvi­če­ní a vzá­jem­né obo­ha­ce­ní – podí­vat se na zná­mé věci novým pohle­dem a poznat se s nový­mi lid­mi.
Stu­den­ti jiných bojo­vých umě­ní jsou vítá­ni.

ZBRANĚ:

Při­nes­te si nůž – dře­vě­ný nebo tupý kovo­vý. Pokud nemá­te, neva­dí.

DRESS CODE:

Poho­dl­né oble­če­ní na cvi­če­ní – můžou být kei­­ko-gi bez haka­my, nebo tep­lá­ky a miki­na… jak jste zvyklí.

KONTAKT:

, +420 737 848627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích