Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

  • akce již proběhla.

Modrá lekce: plynulost (vede Martin Švihla)

26. května 2019

Modrá lekce: plynulost (vede Martin Švihla)

26. květ­na 2019 
Mís­to: Pro­stor 8

Aikido Vinohrady Praha

Vás zve na “mod­rou lek­ci” aiki­do na téma “ply­nu­lost”, kte­rou bude vést

Martin Švihla

(4. dan aiki­do)

26. května 2019, Praha

KDE:

Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8 (u Gré­bov­ky), Pra­ha 2
Mapa a popis doprav­ní­ho spojení

ROZVRH HODIN:

Nedě­le: 17:00–20:00

CENA:

Dob­ro­vol­ný pří­spě­vek pod­le vlast­ní­ho zvá­že­ní – dopo­ru­če­ná cena je 400 Kč.

MODRÉ LEKCE:

Mod­ré lek­ce jsou del­ší víken­do­vé tré­nin­ky, na kte­rých se do hloub­ky pohrá­vá­me s téma­ty, na kte­ré v běž­ném cvi­če­ní není tolik času. Nicmé­ně téma­ta jsou hod­ně oby­čej­né a prak­tic­ké pro aiki­do i kaž­do­den­ní život – napří­klad “význam”, “uvol­ně­nost”, “roz­cvič­ka”, “vní­má­ní”, “kon­takt”… Také náplň mod­rých lek­cí je před­ví­da­tel­ný: jed­no­du­chá cvi­če­ní a běž­ný aiki­do trénink.
Tyto pra­vi­del­né tré­nin­ky pro­bí­ha­jí při­bliž­ně jed­nou za měsíc a název “mod­rá lek­ce” vymys­lel Ste­fan Ste­nudd, když viděl bar­vu tata­mi v sále Pro­sto­ru 8. Cvi­če­ní je vhod­né i pro začátečníky.

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Podrobnosti 

Aiki­do Pra­ha Vinohrady 

Pořadatel

Telefon: 
+420 737 848 627 
E‑mail:

Místo konání 

Pro­stor 8 
Šmi­lov­ské­ho 8
Pra­ha 2, 12000 Čes­ká republika
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích