• Facebook
 • Instagram
 • YouTube
 • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Aikido semináře

Načítám Akce

« Všech­ny Akce

 • akce již pro­běh­la.

Seminář Gaston Nicolessi, Praha, květen 2017

19. května 201721. května 2017

Seminář Gaston Nicolessi, Praha, květen 2017

19. květ­na 2017 – 21. květ­na 2017
Mís­to: TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy

Aikido Praha Vinohrady

vás zve na semi­nář, kte­rý pove­de

Gaston Nicolessi

(5. dan Aiki­kai, Fran­cie)

19. – 21. května 2017, Praha, CZ

KDE:

TJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady), Pra­ha 2
Mapa a jak se k nám dostat

ROZVRH:

 • Pátek 19:00–21:00
 • Sobo­ta 10:00–12:30 / 15:30–18:00 (po tré­nin­ku zkouš­ky na stup­ně kjú a pár­ty)
 • Nedě­le 10:00–12:30

Budou tré­nin­ky se zbra­ně­mi – při­nes­te si pro­sím bok­ken, jo a tan­to.

TÉMA:

Téma­tem semi­ná­ře bude dyna­mic­ké cvi­če­ní a pády a také cvi­če­ní s boke­nem (mečem) tak, jak ho učí ve svém dódžó Franck Noel. Semi­nář je vhod­ný pro všech­ny úrov­ně cvi­čen­ců, i pro začá­teč­ní­ky.

CENA:

 • Celý semi­nář: 800 Kč
 • 3 tré­nin­ky: 650 Kč
 • 2 tré­nin­ky: 500 Kč
 • 1 tré­nink: 300 Kč

Stu­den­ti, neza­měst­na­ní, rodi­če na mateř­ské – sle­va 100,- Kč z jaké­ho­ko­li poplat­ku.

ZBRANĚ:

Bok­ken, jo a tan­to.

UČITELI:

Gas­ton Nico­les­si (5. dan Aiki­kai, Fran­cie) začal s aiki­do v 11 letech v roce 1985 na Mada­gaska­ru a od roku 1992 cvi­čí pod vede­ním Franc­ka Noela. V roce 2002 zalo­žil vlast­ní dojo v Cug­naux blíz­ko Tolou­se a vede něko­lik pra­vi­del­ných tré­nin­ků v dojo Franc­ka Noela v Tolou­se (la Rose­raie).
Gas­ton byl nedáv­no jme­no­ván do Národ­ní tech­nic­ké komi­se Fran­couz­ské fede­ra­ce aiki­do (FFAAA), kde se ved­le dal­ších uči­te­lů s vyso­ký­mi stup­ni bude hlav­ně věno­vat pod­po­ře mla­dých uči­te­lů aiki­do.
Na míst­ní úrov­ni Gas­ton slou­ží jako tech­nic­ký komi­sař pro oblast Midi Pyré­né­es a je také star­ším čle­nem Regi­o­nál­ní tech­nic­ké komi­se. Vede semi­ná­ře ve Fran­cii, Špa­něl­sku a Fin­sku a Frank Noel ho pově­řil jako jed­no­ho ze dvou mla­dých uči­te­lů, kte­ří budou mít na sta­ros­ti prv­ní týden let­ní ško­ly v Ole­ro­nu.
Náš praž­ský semi­nář bude jeho dru­hou návště­vou Čes­ké repub­li­ky.

UBYTOVÁNÍ:

 • V dojo ve vlast­ním spa­cá­ku: zdar­ma

Pen­zi­o­ny a hote­ly v blíz­kos­ti (seřa­ze­no pod­le vzdá­le­nos­ti):

TURISTICKÉ INFORMACE:

Pro svůj ne-aiki­­dis­­tic­­ký pobyt v Pra­ze může­te najít infor­ma­ce na http://www.prague-information.eu/. Kon­tak­tuj­te nás pro dopo­ru­če­ní někte­rých paměti­hod­nos­tí.

KONTAKT:

Mar­tin Švih­la, , +420 737 848 627

Podrobnosti

Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy

Pořadatel

Tele­fon:
+420 737 848 627
Email:

Místo konání

TJ Sokol Pra­ha Vino­hra­dy
Pol­ská 1a
Pra­ha 2, 120 00 Čes­ká repub­li­ka
+ Goo­gle Mapa

Chci informace
o pořádaných seminářích