Zavolejte nám
+420 603 752 468

Zpracování a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším čle­nem, zákaz­ní­kem, part­ne­rem, odbě­ra­te­lem novi­nek nebo návštěv­ní­kem webu, svě­řu­je­te nám své osob­ní úda­je. My zod­po­ví­dá­me za jejich ochra­nu a zabezpečení.
Pro­sí­me, seznam­te se s ochra­nou osob­ních úda­jů, zása­da­mi a prá­vy, kte­ré máte v sou­vis­los­ti s GDPR (Naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních údajů).

Kdo je správce?

Klub Aiki­do Pra­ha Vino­hra­dy, z.s., IČ 22689338, se síd­lem Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2, 120 00, je zapsa­ným spol­kem, vede­ným u Měst­ské­ho sou­du v Pra­ze pod spi­so­vou znač­kou L 18467. Spo­lek také pro­vo­zu­je webo­vou strán­ku www.aikidovinohrady.cz.
Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me jako správ­ce, tj. urču­je­me, jak budou osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­ny a za jakým úče­lem, po jak dlou­hou dobu a vybí­rám pří­pad­né dal­ší zpra­co­va­te­le, kte­ří nám se zpra­co­vá­ním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás bude­te chtít v prů­bě­hu zpra­co­vá­ní obrá­tit, může­te nás kon­tak­to­vat na tel. čís­le +420 603 752 468 (Mar­tin Švih­la) nebo na e‑mailu:

Prohlašujeme

Pro­hla­šu­je­me, že jako správ­ce vašich osob­ních úda­jů spl­ňu­je­me veš­ke­ré zákon­né povin­nos­ti vyža­do­va­né plat­nou legisla­ti­vou, zejmé­na záko­nem o ochra­ně osob­ních úda­jů a GDPR, a tedy že:

  • bude­me zpra­co­vá­vat vaše osob­ní úda­je jen na zákla­dě plat­né­ho práv­ní­ho důvo­du, a to pře­de­vším opráv­ně­né­ho zájmu, plně­ní smlou­vy, zákon­né povin­nos­ti či udě­le­né­ho souhlasu,
  • plní­me dle člán­ku 13 GDPR infor­mač­ní povin­nost ješ­tě před zahá­je­ním zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů, umož­ní­me vám a budeme/budu vás pod­po­ro­vat v uplat­ňo­vá­ní a plně­ní vašich práv pod­le záko­na o ochra­ně osob­ních úda­jů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpra­co­vá­vá­me osob­ní úda­je, kte­ré nám svě­ří­te sami, a to z násle­du­jí­cích důvo­dů (pro napl­ně­ní těch­to účelů):

  • fun­go­vá­ní spol­ku Jste-li čle­ny spol­ku nebo zákon­ný­mi zástup­ci nezle­ti­lých čle­nů klu­bu, osob­ní úda­je a sou­hlas s jejich pou­ži­tím nám posky­tu­je­te for­mou při­hláš­ky do spol­ku. Tyto úda­je pou­ží­vá­me k tomu, abychom napl­ni­li vaše prá­vo na infor­ma­ce o fun­go­vá­ní spol­ku (viz. sta­no­vy spol­ku) – jed­ná se zejmé­na o běž­nou komu­ni­ka­ci, klu­bo­vou evi­den­ci a účet­nic­tví a posí­lá­ní klu­bo­vé­ho newsletteru.
  • spo­lu­prá­ce se stát­ní­mi insti­tu­ce­mi a zís­ká­vá­ní dota­cí Někte­ré stát­ní insti­tu­ce (aktu­ál­ně pou­ze Národ­ní spor­tov­ní agen­tu­ra) vyža­du­jí pro udě­le­ní dota­cí jmé­no, pří­jme­ní a rod­né čís­la čle­nů klubu.
  • posky­to­vá­ní slu­žeb, plně­ní smlou­vy Jste-li naši­mi part­ne­ry, vaše osob­ní úda­je v roz­sa­hu: jmé­no a pří­jme­ní, e‑mail a tele­fon nezbyt­ně potře­bu­je­me k plně­ní smlou­vy (tedy ke komu­ni­ka­ci s vámi)
  • vede­ní účet­nic­tví Jste-li naši­mi part­ne­ry, vaše osob­ní úda­je (fak­tu­rač­ní úda­je) nezbyt­ně potře­bu­je­me, abychom vyho­vě­li zákon­né povin­nos­ti pro vysta­vo­vá­ní a evi­den­ci daňo­vých dokladů.
  • pro­pa­ga­ce aiki­da – zasí­lá­ní news­let­te­rů Vaše osob­ní úda­je (e‑mail a jmé­no) vyu­ží­vá­me za úče­lem pří­mé­ho mar­ke­tingu – zasí­lá­ní mai­lů s infor­ma­ce­mi o cvi­če­ní aiki­da. Jste-li naším čle­nem, dělá­me tak z opráv­ně­né­ho zájmu, neboť důvod­ně před­po­klá­dá­me, že vás naše novin­ky zají­ma­jí, a to po dobu 3 let od ukon­če­ní člen­ství. Pokud jste návštěv­ní­kem webo­vých strá­nek nebo účast­ní­kem semi­ná­řů a jiných akcí, zasí­lá­me vám news­let­te­ry jen na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su, po dobu 2 let od udě­le­ní. V obou pří­pa­dech může­te ten­to sou­hlas odvo­lat pou­ži­tím odhla­šo­va­cí­ho odka­zu v kaž­dém zasla­ném e‑mailu.
  • foto­gra­fie a video doku­men­ta­ce Z akcí spol­ku (tré­nin­ky, semi­ná­ře, spo­le­čen­ské akce) můžou být poří­ze­ny foto­gra­fie nebo video záznam a tyto audi­o­vi­zu­ál­ní doku­men­ty můžou být zve­řej­ně­ny na webu klu­bu nebo na soci­ál­ních sítích – vždy však bez vaše­ho jmé­na nebo jiných osob­ních údajů.

Vaše osob­ní úda­je si pone­chá­vá­me po dobu běhu pro­ml­če­cích lhůt, pokud zákon nesta­no­ví del­ší dobu k jejich ucho­vá­ní nebo jsme v kon­krét­ních pří­pa­dech neu­ved­li jinak.

Cookies

Při pro­chá­ze­ní našich webo­vých strá­nek zazna­me­ná­vá­me vaši IP adre­su, jak dlou­ho se na strán­ce zdr­ží­te a ze kte­ré strán­ky při­chá­zí­te. Pou­ží­vá­ní coo­kies pro měře­ní návštěv­nos­ti webu a při­způ­so­be­ní zob­ra­ze­ní webo­vých strá­nek vní­má­me jako svůj opráv­ně­ný zájem správ­ce, neboť věří­me, že díky tomu vám může­me nabíd­nout ješ­tě lep­ší služby.
Naše webo­vé strán­ky lze pro­chá­zet také v reži­mu, kte­rý neu­mož­ňu­je sbí­rá­ní osob­ních úda­jů. Pou­ží­vá­ní coo­kies může­te na svém počí­ta­či zakázat.
Více infor­ma­cí o fun­go­vá­ní Coo­kies a nástroj pro jejich sprá­vu může­te nalézt napří­klad na násle­du­jí­cí adre­se http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chrá­ní­me osob­ní úda­je v maxi­mál­ní mož­né míře pomo­cí moder­ních tech­no­lo­gií, kte­ré odpo­ví­da­jí stup­ni tech­nic­ké­ho roz­vo­je. Chrá­ní­me je jako kdy­by byly naše vlast­ní. Při­ja­li jsme a udr­žu­je­me veš­ke­rá mož­ná (aktu­ál­ně zná­má) tech­nic­ká a orga­ni­zač­ní opat­ře­ní, kte­rá zame­zu­jí zne­u­ži­tí, poško­ze­ní nebo zni­če­ní vašich osob­ních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osob­ním úda­jům mají pří­stup naši zaměst­nan­ci a spo­lu­pra­cov­ní­ci. Pro zís­ká­vá­ní dota­cí sdí­lí­me někte­ré osob­ní úda­je se stát­ní­mi insti­tu­ce­mi pro­střed­nic­tvím jejich zabez­pe­če­ných spo­je­ní. Pro zajiš­tě­ní kon­krét­ních zpra­co­va­tel­ských ope­ra­cí, kte­ré nedo­ká­že­me zajis­tit vlast­ní­mi sila­mi, vyu­ží­vá­me slu­žeb a apli­ka­cí zpra­co­va­te­lů, kte­ří umí data ochrá­nit ješ­tě lépe než my a na dané zpra­co­vá­ní se spe­ci­a­li­zu­jí. Jsou to posky­to­va­te­lé násle­du­jí­cích plat­fo­rem: Mail­chimp a Goo­gle a náš posky­to­va­tel účet­ních slu­žeb a daňo­vé­ho poradenství.
Je mož­né, že se v budouc­nu roz­hod­ne­me vyu­žít dal­ší apli­ka­ce či zpra­co­va­te­le, pro usnad­ně­ní a zkva­lit­ně­ní zpra­co­vá­ní. Sli­bu­je­me vám však, že v tako­vém pří­pa­dě při výbě­ru, bude­me na zpra­co­va­te­le klást mini­mál­ně stej­né náro­ky na zabez­pe­če­ní a kva­li­tu zpra­co­vá­ní jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veš­ke­ré zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů bude pro­vá­dě­no na úze­mí EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V sou­vis­los­ti s ochra­nou osob­ních úda­jů máte řadu práv. Pokud bude­te chtít někte­ré­ho z těch­to práv vyu­žít, pro­sím, kon­tak­tuj­te nás pro­střed­nic­tvím e‑mailu: . Máte prá­vo na infor­ma­ce, kte­ré je plně­no již tou­to infor­mač­ní strán­kou se zása­da­mi zpra­co­vá­ní osob­ních údajů.
Díky prá­vu na pří­stup k osob­ním úda­jům nás může­te kdy­ko­li vyzvat a my vám dolo­ží­me ve lhů­tě 30 dní, jaké vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me a proč.
Pokud se u vás něco změ­ní nebo shle­dá­te své osob­ní úda­je neak­tu­ál­ní nebo neú­pl­né, máte prá­vo na dopl­ně­ní a změ­nu osob­ních údajů.
Prá­vo na ome­ze­ní zpra­co­vá­ní může­te vyu­žít, pokud se domní­vá­te, že zpra­co­vá­vá­me vaše nepřes­né úda­je, domní­vá­te se, že pro­vá­dí­me zpra­co­vá­ní nezá­kon­ně, ale nechce­te všech­ny úda­je sma­zat nebo pokud jste vzne­sl námit­ku pro­ti zpracování.
Ome­zit může­te roz­sah osob­ních úda­jů nebo úče­lů zpra­co­vá­ní. (Např. odhlá­še­ním z news­let­te­ru ome­zu­je­te účel zpra­co­vá­ní pro zasí­lá­ní obchod­ních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud bys­te chtě­li své osob­ní úda­je vzít a pře­nést k něko­mu jiné­mu, bude­me postu­po­vat stej­ně jako při vyu­ži­tí prá­va na pří­stup – jen s tím roz­dí­lem, že vám infor­ma­ce dodá­me ve stro­jo­vě čitel­né podo­bě. Tady potře­bu­je­me ale­spoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)

Vaším dal­ším prá­vem je prá­vo na výmaz (být zapomenut/a). Nechce­me na vás zapo­me­nout, ale pokud si to bude­te přát, máte na to prá­vo. V tako­vém pří­pa­dě vyma­že­me veš­ke­ré vaše osob­ní úda­je ze své­ho sys­té­mu i ze sys­té­mu všech díl­čích zpra­co­va­te­lů a záloh.
Na zajiš­tě­ní prá­va na výmaz potře­bu­je­me 90 dní.
V někte­rých pří­pa­dech jsme vázá­ni zákon­nou povin­nos­tí, a např. musím evi­do­vat vysta­ve­né daňo­vé dokla­dy po lhů­tu sta­no­ve­nou záko­nem. V tom­to pří­pa­dě tedy sma­že­me všech­ny tako­vé osob­ní úda­je, kte­ré nejsou vázá­ny jiným záko­nem. O dokon­če­ní výma­zu vás bude­me infor­mo­vat na e‑mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vaši­mi úda­ji neza­chá­zí­me v sou­la­du se záko­nem, máte prá­vo se se svou stíž­nos­tí kdy­ko­li obrá­tit na Úřad pro ochra­nu osob­ních úda­jů. Bude­me moc rádi pokud nej­pr­ve bude­te o tom­to pode­zře­ní infor­mo­vat nás, abychom s tím moh­li něco udě­lat a pří­pad­né pochy­be­ní napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E‑maily s inspi­ra­cí, člán­ky či pro­duk­ty a služ­ba­mi vám zasí­lá­me jste-li náš zákaz­ník na zákla­dě naše­ho opráv­ně­né­ho zájmu.
Pokud zákaz­ní­kem ješ­tě nejste, posí­lá­me vám je jen na zákla­dě vaše­ho sou­hla­su. V obou pří­pa­dech může­te ukon­čit odběr našich e‑mailů stisk­nu­tím odhla­šo­va­cí­ho odka­zu v kaž­dém zasla­ném e‑mailu.

Mlčenlivost

Dovo­lu­je­me si Vás ujis­tit, že naši zaměst­nan­ci i spo­lu­pra­cov­ní­ci, kte­ří budou zpra­co­vá­vat Vaše osob­ní úda­je, jsou povin­ni zacho­vá­vat mlčen­li­vost o osob­ních úda­jích a o bez­peč­nost­ních opat­ře­ních, jejichž zve­řej­ně­ní by ohro­zi­lo zabez­pe­če­ní Vašich osob­ních úda­jů. Tato mlčen­li­vost při­tom trvá i po skon­če­ní závaz­ko­vých vzta­hů s námi. Bez vaše­ho sou­hla­su nebu­dou vaše osob­ní úda­je vydá­ny žád­né jiné tře­tí straně.

Tyto zása­dy zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů pla­tí od 23.5.2018.