Zavolejte nám
+420 603 752 468

Aikido pro děti – přihláška

Aikido pro děti – online přihláška

Pro­sím rezer­vuj­te mís­to pro Vaše děti ve škol­ním roce 2021/2022 vypl­ně­ním for­mu­lá­ře vpra­vo. Rezer­va­ci Vám potvr­dí­me a na pří­pad­né otáz­ky odpo­ví­me e‑mailem. Závaz­nou při­hláš­ku bude­te moci podat až po vyzkou­še­ní prv­ní hodiny.

Infor­ma­ce o jed­not­li­vých sku­pi­nách včet­ně cen nalez­ne­te na Aiki­do pro děti a Aiki­do pro mlá­dež. Pokud si nejste jis­ti vhod­nou sku­pi­nou, vyu­žij­te pro­sím poznám­ku na kon­ci formuláře.

Podrob­nos­ti o prů­bě­hu a orga­ni­za­ci tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro děti a mlá­dež.