Red and blue with Stefan Stenudd

Ste­fa­nův semi­nář na pod­zim 2018 na praž­ských Vino­hra­dech – pře­kva­pi­vě inten­ziv­ní obráz­ky v mod­ré a čer­ve­né. Mož­ná pro­to, že Ste­fan je také spi­so­va­tel a malíř.

Stefan’s autumn semi­nar in our dojo – supri­sin­g­ly inten­se pictu­res in red and blue colors. May­be because Ste­fan is also wri­ter and painter.