Zavolejte nám
+420 737 848 627

Základní kurz aikido – přihláška

Podzimní základní kurz – online přihláška

Základ­ní kurz na jaře 2022 je už naplněn.
Dal­ší kurz začí­ná 26. září 2022. 

Pro koho: muži a ženy od 17 let
Ter­mín: 26. září – 5. pro­sin­ce 2022 – kurz bude mít 11 lekcí
Čas: kaž­dé pon­dě­lí 18:00–19:30 (sku­pi­na A) nebo 20:00–21:30 (sku­pi­na B)
Mís­to: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 – kou­sek od Náměs­tí Míru
Sku­pi­na: maxi­mál­ně 14 účast­ní­ků, indi­vi­du­ál­ní přístup
Uči­tel: Mar­tin Švih­la (5. dan, tre­nér 1. tří­dy, hlav­ní uči­tel klu­bu) + asistenti
Cena: 3800 Kč (2800 Kč pro studenty)
Plat­ba: mís­to vám rezer­vu­je­me po uhra­ze­ní účast­nic­ké­ho poplat­ku na účet 2700020028/2010
Více infor­ma­cí: o orga­ni­za­ci našich tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro dospělé

 

Ukáz­ko­vý tré­nink: Pokud chce­te vidět jak cvi­čí­me, může­te se při­jít podí­vat na tré­nink základ­ní­ho kur­zu v pon­dě­lí od 18:00 v Pro­sto­ru 8 (Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2).