• Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Angličtina
Zavolejte nám
+420 737 848 627

Základní kurz aikido – přihláška

Zimní tříměsíční kurz – online přihláška

Pod­zim­ní základ­ní kurz v roce 2020 je už napl­něn.
Při­hlaš­te se co nejdří­ve do kur­zu od led­na 2021!

Pro koho: muži a ženy od 17 let
Ter­mín: 11. led­na – 22. břez­na 2021 – kurz bude mít 11 lek­cí
Čas: kaž­dé pon­dě­lí 18:00–19:30 (sku­pi­na A) nebo 20:00–21:30 (sku­pi­na  B)
Mís­to: Pro­stor 8, Šmi­lov­ské­ho 8, Pra­ha 2 – kou­sek od Náměs­tí Míru
Sku­pi­na: maxi­mál­ně 12 účast­ní­ků, indi­vi­du­ál­ní pří­stup
Uči­tel: Mar­tin Švih­la (5. dan, tre­nér 1. tří­dy, hlav­ní uči­tel klu­bu) + asi­s­ten­ti
Cena: 2900 Kč (2200 Kč pro stu­den­ty)
Plat­ba: mís­to vám rezer­vu­je­me po uhra­ze­ní účast­nic­ké­ho poplat­ku na účet 2700020028/2010
Více infor­ma­cí: o orga­ni­za­ci našich tré­nin­ků najde­te v Pro­voz­ním řádu pro dospě­lé

Ukáz­ko­vý tré­nink:
Pokud chce­te vidět jak cvi­čí­me, může­te od 1.9. zku­sit tré­nin­ky v pon­dě­lí od 19:00 nebo ve stře­du od 18:00 v Soko­lu Vino­hra­dy (na cvi­če­ní si při­nes­te tep­lá­ky, tri­ko s dlou­hým ruká­vem, pan­tofle a ruč­ník).