BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.1.4//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20130331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20131027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20130511 DTEND;VALUE=DATE:20130513 DTSTAMP:20200705T175621 CREATED:20190914T123802Z LAST-MODIFIED:20190914T123802Z UID:11250-1368230400-1368403199@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář Martin Frankovič\, Praha\, květen 2013 DESCRIPTION:\n\nAikido Vinohrady Praha\nVás zve na semi­nář aiki­dó kte­rý pove­de \nMartin Frankovič (3. dan aikido\, Slovensko)\n11. – 12. květen 2013\, Praha\, ČR\nKDE:\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­vy sady)\, Pra­ha 2\nMapa a popis doprav­ní­ho spo­je­ní \nROZVRH HODIN:\nSobo­ta: 10\,00–12\,30 / 15\,00–17\,30\nNedě­le: 10\,00–12\,30\nPo sobot­ním večer­ním tré­nin­ku budou zkouš­ky na kyu\, a pak spo­leč­né pose­ze­ní. \nCENA:\nStu­den­ti\, mat­ky a otco­vé na mateř­ské:\nCelý semi­nář 300 Kč / Dva tré­nin­ky 250 Kč / Jeden tré­nink 150 Kč \nPra­cu­jí­cí:\nCelý semi­nář 400 Kč / Dva tré­nin­ky 300 Kč / Jeden tré­nink 200 Kč \nZBRANĚ:\nNení potře­ba. \nSPANÍ:\nZe sobo­ty na nedě­li pří­mo v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku za 100 Kč. \nO UČITELI:\nMar­tin Fran­ko­vič je slo­ven­ský uči­tel aiki­da\, pro­fe­si­o­nál­ní voják a jeden z nej­sr­deč­něj­ších lidí\, kte­ré znám. S Mar­ti­nem jsme spo­luza­klá­da­li uni­ver­zit­ní dódžó v Žili­ně kolem roku 2001\, zná­me se však mno­hem déle. Mezi jeho hlav­ní inspi­ra­ce pat­řil Tamu­ra sen­sei\, hod­ně též pra­co­val a pra­cu­je se Ste­fa­nem Ste­nud­dem. Mar­tin také pozval Suga­no sen­se­ie do Pra­hy v roce 2009 na semi­nář\, kte­rý jsme na Vino­hra­dech orga­ni­zo­va­li. V sou­čas­nos­ti se podí­lí na orga­ni­zo­vá­ní čilé­ho aiki­dis­tic­ké­ho dění na východ­ním Slo­ven­sku\, jez­dí učit i na Ukra­ji­nu. V ČR bude učit popr­vé a semi­nář s ním bude s jis­to­tou vel­kým potě­še­ním. (Napsal Mar­tin Švih­la) \nKONTAKT:\nMar­tin Švih­la\, martin@svihla.net\, +420 737 848627 \n\n\n\n\n\n\n\n URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seminar-martin-frankovic-kveten-2013/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR