BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.2.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20090329T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20091025T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20090904 DTEND;VALUE=DATE:20090907 DTSTAMP:20201019T173644 CREATED:20190914T145130Z LAST-MODIFIED:20190914T145130Z UID:11388-1252022400-1252281599@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Seminář: Seiichi Sugano shihan\, Praha 2009 DESCRIPTION:Česká Federace Aikido a Aikido Vinohrady Praha\nVás zvou na semi­nář aiki­dó kte­rý pove­de \nSeiichi Sugano shihan\n(8. dan aiki­do\, Japon­sko) \n4. – 6. září 2009\nPRAHA\, ČR\nKDE:\nTJ Sokol Krá­lov­ské Vino­hra­dy Pra­ha\, Pol­ská 1 (Rie­gro­ve sady)\, Pra­ha 2\nMapa a popis doprav­né­ho spo­je­ní \nROZVRH HODIN:\nPátek: 18:00–20:00\nSobo­ta: 10\,00–12\,00 / 16\,00–18\,00\nNedě­le: 10\,00–12\,00 / 15\,30–17\,30 \nCENA:\nCelý semi­nář: 900Kč (45 Euro)\n4 tré­nin­ky: 800Kč (40 Euro)\n1 tré­nink: 250Kč (15 Euro) \nREZERVACE\nPočet lidí na semi­ná­ři je ome­ze­ný\, pro účast je nut­né rezer­vo­vat si mís­to. Rezer­va­ce je jed­no­du­chá – napiš­te e‑mail na adre­su mar­tin (at) a­ikidovinohrady­.cz se jmé­ny zájem­ců a tré­nin­ky\, na kte­ré při­jde­te. Nemu­sí­te pře­dem pla­tit žád­nou zálo­hu\, ale rezer­va­ce je závazná. Pro­sím\, rezer­vuj­te si mís­to pou­ze pokud oprav­du při­jde­te. \nZBRANĚ:\nUrči­tě si při­nes­te zbra­ně. \nUBYTOVÁNÍ:\nV dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku: 120Kč/noc (Tuto cenu za spa­ní chce Sokol Vino­hra­dy Pra­ha\, ne naše dódžó) \nO UČITELI:\nSeii­chi Suga­no začal cvi­čit aiki­do v roce 1959 jako pří­mý stu­dent O Sen­se­ie. V roce 1965 byl vyslán jako zástup­ce Hom­bu Dojo do Aus­trá­lie\, kde zůstal 15 let. Půso­bil také v Bel­gii\, Lucem­bur­sku a Fran­cii. Momen­tál­ně žije v USA\, vyu­ču­je v New York Aiki­kai. \nKONTAKT:\nmar­tin (at) a­ikidovinohrady­.cz\, +420 737 848627 URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/seiichi-sugano-shihan-praha-2009/ LOCATION:TJ Sokol Praha Vinohrady\, Polská 1a\, Praha 2\, 120 00\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR