BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Aikido Praha Vinohrady - ECPv5.5.0.1//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Aikido Praha Vinohrady X-ORIGINAL-URL:https://www.aikidovinohrady.cz X-WR-CALDESC:Akce na Aikido Praha Vinohrady BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Prague BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20190331T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20191027T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20190812 DTEND;VALUE=DATE:20190819 DTSTAMP:20210414T011949 CREATED:20190913T133833Z LAST-MODIFIED:20190913T133833Z UID:10954-1565568000-1566172799@www.aikidovinohrady.cz SUMMARY:Letní škola: Martin Švihla\, Třešť u Jihlavy\, srpen 2019 DESCRIPTION:Aikido Praha Vinohrady\nVás zvou na let­ní ško­lu aiki­dó\, kte­rou bude vést \nMartin Švihla (4. dan Aikikai)\n12. – 18. srpen 2019\, Třešť (u Jihlavy)\, ČR\nKDE\nSokol­ský dům\, nám. Svo­bo­dy 412/15\, 58901 Třešť\n(49.293086\, 15.481658) \nDENNÍ ROZVRH\n\n7:30–8:30 ran­ní rozcvička\n10:00–12:30 aiki­dó\n16:00–17:30 aiki­dó a zbraně\n17:30–18:30 shi­at­su a regenerace\n\n\nNěkte­ré tré­nin­ky budou ven­ku v přírodě.\nBude i spe­ci­ál­ní půl­noč­ní tré­nink. Nebo něko­lik půl­noč­ních tréninků.\nSpo­leč­ných veče­ří a pro­mí­tá­ní může být i více než loň­ské dvě.\nV pátek a sobo­tu odpo­led­ne bude aiki­do mís­to shiatsu.\nV sobo­tu budou zkouš­ky na kyu.\nV nedě­li bude­me kon­čit v poledne.\n\nCENA\nPlná cena:\nCelá let­ní ško­la 1800 Kč / Jeden den 450 Kč \nSní­že­ná cena (stu­den­ti\, neza­měst­na­ní\, mat­ky a otco­vé na mateřské…):\nCelá let­ní ško­la 1400 Kč / Jeden den 350 Kč \n(Poznám­ka k ceně: po spo­leč­né dis­ku­zi v klu­bu jsme letos zvý­ši­li cenu let­ní ško­ly. Pokud jste počí­ta­li s původ­ně ohlá­še­nou cenou a zvý­še­ní by vám zne­mož­ni­lo účast\, řek­ně­te to pro­sím u pla­ce­ní a zapla­tí­te cenu původní.) \nZBRANĚ\nPři­nes­te si všechny. \nDALŠÍ INFO\nSemi­nář se koná v TJ Sokol Třešť\, v obci Třešť u Jih­la­vy. Spa­ní v dódžó ve vlast­ním spa­cá­ku je v ceně. V mís­tě koná­ní je malá kuchyň­ka. Hos­po­dy na jíd­lo jsou nedaleko. \nSpa­ní je také mož­né v neda­le­kém pen­zi­o­nu\, tam může­te také vzít rodi­nu a udě­lat si dovolenou. \nDoplň­ko­vé akti­vi­ty jsou kou­pá­ní v neda­le­kém lomu\, kuleč­ník\, stol­ní tenis a někdy i spa­ní. Pokud chce­te vidět jaké byly minu­lé roč­ní­ky\, podí­vej­te se na fot­ky z roku 2018\, 2017\, 2017\, 2015\, 2013\, 2012\, 2011\, 2010 a 2009. \nKONTAKT\nmartin@aikidovinohrady.cz\, +420 737 848 627 URL:https://www.aikidovinohrady.cz/seminar/letni-skola-martin-svihla-trest-u-jihlavy-srpen-2019/ LOCATION:Sokolský dům Třešť\, Nám. Svobody 412/15\, Třešť\, 589 01\, Česká republika ORGANIZER;CN="Aikido%20Praha%20Vinohrady":MAILTO:martin@aikidovinohrady.cz END:VEVENT END:VCALENDAR